vrijdag 11 januari 2019auteur: Sieta van Keimpema

Belangen landbouw worden verkwanseld

Kringlooplandbouw en het Klimaatakkoord moeten de toverformules worden waarmee de landbouw het CO2 probleem van Nederland zal oplossen, aldus overheid en landbouw ‘stakeholders’. De landbouwmaatregelen leveren echter geen klimaatwinst op, maar lijken te worden ingegeven door verborgen agenda’s.     

Opmerkelijk: de CEO van Shell – CO2 producent bij uitstek – profileert zich in de LC van 31 december jongstleden als groene weldoener en hoofdsponsor voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Daar kunnen de belangenbehartigers voor de landbouw nog wat van leren, zónder de waarheid geweld aan te doen! Jammer genoeg werken zij liever mee aan het demoniseren van hun achterban als zondebok voor de klimaatproblematiek.  

Want laat de landbouw nu de enige sector zijn die al eeuwenlang  - naast het produceren van voedsel -  kringlopen sluit en energie “hernieuwt”, met het verwerken van tonnen voedselresten uit de humane voedselindustrie of het vastleggen van CO2 op grasland en in akkergewassen. In tegenstelling tot de oliebaronnen die daadwerkelijk emissies toevoegen uit fossiele bronnen.

In het akkoord van Parijs staat dat ieder deelnemend land in 2030, 40 procent minder emissie moet hebben dan in 1990. Nederland neemt 2005 als uitgangsjaar. Dat komt Shell en consorten goed uit, want de energiesector realiseerde vanaf 1990 een forse toename van emissies. De landbouwsector realiseerde in die periode echter een flinke reductie.  Maar aan de Klimaattafel knikten landbouwvoormannen braaf ‘ja’ voor het voorstel,  lieten zo jaren CO2 reductie voor de landbouwsector verdampen en boden de energiesectoren een mooie uitweg voor hun royale emissiestijging van 1990 tot 2005.

Zuivelvertegenwoordigers NZO en LTO deden er zelfs nog een forse schep bovenop op kosten van de melkveehouders: vrijwillig verdriedubbelden zij de van overheidswege geëiste emissiereductie van CO2 equivalenten. Bij het Deltaplan Biodiversiteit waren het dezelfde zuivelonderhandelaars die, terwijl geen enkele sector zich wilde binden aan afspraken, toezegden om de controle op de melkveehouders te gaan borgen.

Analyses omtrent de kostprijsontwikkeling van melk of de invloed van de maatregelen  op het gelijke speelveld in de EU voor melkveehouders, liet men achterwege.   

Niet alleen sectorale “belangenbehartigers” doen de landbouw tekort. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die binnen het Klimaatakkoord de wetenschappelijke kennis voor de Rijksoverheid aanlevert, overdreef de  klimaatbelasting van vleesconsumptie fors. Het halveren van de vleesconsumptie in de EU zou 25 tot 40 procent minder broeikasgassen opleveren, aldus PBL. Stichting Agri Facts (STAF) eiste rectificatie van het PBL die hieraan gehoor gaf. Echter, de 9 procent die het PBL nu opvoert betreft de klimaatwinst indien de gehele landbouw binnen Europa zou worden afgeschaft. Én tegelijkertijd alle voedingsmiddelen worden geïmporteerd van buiten Europa (want broeikasgassen die over onze grenzen heen worden geproduceerd, rekent de overheid niet!). Een wetenschappelijk volstrekt absurde en onverantwoorde voorstelling van zaken, in opdracht van de overheid. 

Serieuze wetenschappelijke studies tonen aan dat de emissies door fossiele brandstoffen hoofdoorzaak voor onze milieuproblemen en gebrek aan kringloop zijn. Maar sturen we de emissies door fossiele brandstoffen weer naar Saoedi Arabië? Eisen we een kringloop van Schiphol? Beperken we in Nederland de toevoeging van chemische stoffen in stookolie voor containerschepen - waarmee we het meest vervuilende land wereldwijd zijn? Nee. We concentreren ons op de landbouw.  Terwijl duidelijk is dat er zo geen klimaatwinst te verwachten is.

Rijst de vraag waarom overheid en sectorale vertegenwoordigers meewerken aan “fake news”. Is er sprake van een verborgen agenda? Verdienen zuivelbelangenbehartigers en -organisaties meer aan klimaatprojecten waaraan melkveehouders verplicht mee moeten betalen, via de afroming door ZuivelNL, dan aan contributie? En waarom is de lobby van de energiesector – broeikasgaskanonnen/belastingontwijkers bij uitstek – zo succesvol in Den Haag?

Feit is dat het landbouwbeleid, opgesteld door overheid en landbouwvoormannen, ten koste gaat van de Nederlandse boerenbevolking waarvan nog slechts anderhalf procent jonger is dan 35 jaar. Met een gemiddeld boereninkomen dat vorig jaar op slechts 47,5% van het inkomen van de gemiddelde burger in Europa lag. Met minder koeien dan in 1950. Met meer bedrijfsbeëindigingen dan ooit tevoren.

Liegen is geen doodzonde, aldus minister-president Rutte.

Ik merk het.