vrijdag 8 september 2017

Bezwaar beschikking periode 2 Fosfaatreductieplan

Nu de vakantie voor de meesten voorbij is en inmiddels van  periode 2  de beschikkingen zijn verzonden en nog tot 14 september hiertegen bezwaar kan worden gemaakt, even een aantal zaken op een rij.

Bezwaar mandaat reactie niet-ontvankelijk

Om proberen te voorkomen dat de geldsommen verrekend zouden worden met het melkgeld, hebben wij een bezwaarbrief op laten stellen tegen het mandaat (Brief B1) en een brief om de melkverwerker kenbaar te maken dat verrekening niet gewenst was (Brief B2).

In reactie op brief B2 hebben de meesten van u een brief ontvangen van de zuivelverwerker dat zij zich moeten houden aan het fosfaatreductieplan en de zaken die daarmee verband houden.

Dit kunt u voor kennisgeving aannemen. Uw claim om uw volledige melkgeld te ontvangen in geval dat het fosfaatreductieplan niet meer van toepassing is, blijft bestaan.

In reactie op de brief B2 heeft het Ministerie van EZ beslist dat het bezwaar niet- ontvankelijk is, omdat u geen belanghebbende bent in het mandaat.

Dit komt wat vreemd over, aangezien u wel degene bent die de financiële gevolgen ondervindt van het fosfaatreductieplan.

Het advies van de jurist is als volgt: “Echter de stelling met betrekking tot de belangen die in het geding zijn en het ontbreken van een wijziging in de materiele rechtspositie van cliënten is mijns inziens juist. Mijn advies zou dan ook zijn geen beroep aan te tekenen.”

In gewoon Nederlands: U bent geen belanghebbende in het bezwaar tegen het mandaat, omdat het voor uw geldsom geen verschil uitmaakt of de inning door de zuivelverwerker wordt uitgevoerd of dat het ministerie / RVO dat zelf zou doen. En daarom is het niet zinvol om bezwaar aan te tekenen.

Hoger beroep 18 september

In het kader van het Fosfaatreductieplan zijn er een aantal kortgedingzaken gevoerd. De uitspraken van onder andere. 4 mei en 9 augustus hebben een aantal melkveehouders (voorlopig) buiten de regeling geplaatst. Het hoger beroep van de uitspraak van 4 mei dient op 18 september en de verwachting is dat er eind oktober een uitspraak wordt gedaan door de rechter in dit hoger beroep.

Melkveehouders die vinden dat zij in een vergelijkbare situatie zitten als de eisers in de kortgeding zaken, kunnen een zogenaamde lichte toets laten doen door het ministerie.

Hiervoor dienen zij een verzoek in te dienen en bewijsstukken te overleggen.

Lichte Toets

Bent u voor 2 juli 2015 onomkeerbare investerings- en/of  financieringsverplichtingen aangegaan in grond en/of stallen ten behoeve van grondgebonden uitbreiding, dan kunt u een verzoek doen.

 Hiervoor dient u de volgende, ondertekende stukken te overleggen:

 • - Omgevingsvergunning of Melding activiteitenbesluit
 • - Aannemingsovereenkomst/facturen die op de nieuwbouw/verbouw van stallen betrekking hebben.
 • - Financieringsovereenkomst die betrekking heeft op de verwerving van grond of nieuwbouw/verbouw van stallen
 • - Natuurbeschermingswetvergunning (indien van toepassing)
 • - Koopovereenkomst(en), eigendomsbewijzen, uittreksel(s) uit het kadaster
 • - Pachtovereenkomst(en)
 • - Akte zakelijk gebruiksrecht, uittreksel(s) uit het kadaster

 

 • - Overige bewijsstukken betreffende investerings- en/of financieringsverplichtingen

 

Indien er sprake is van een biologische bedrijfsvoering of een omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering, dan ook de onderstaande zaken:

 • - Skal certificaat dat ziet op het jaar 2015
 • - Skal nummer
 • - Verklaring dat uw bedrijf op 2 juli 2015 aan het omschakelen was naar een biologische bedrijfsvoering (indien van toepassing)

 

Het verzoek en de bewijsstukken kunt u sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Team Fosfaatreductie

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

 

U kunt de stukken ook digitaal aanleveren op mijn.rvo.nl hiervoor dient u in te loggen en te kiezen voor “overige bijlage”.

Uitstel /8 weken periode 1

Naar aanleiding van de brief B3 zijn mensen benaderd door juristen van het ministerie om toe te stemmen in het opschorten van de beslistermijn, de meesten hebben hierin toegezegd en zullen eind september begin oktober een beslissing kunnen verwachten. Er zijn mensen al naar een hoorzitting geweest op het ministerie of hebben telefonisch hun verhaal gedaan. RVO probeert zo veel mogelijk zaken af te handelen, om de simpele reden dat de werkvoorraad in het Fosfaatreductieplan dossier, aanzienlijk is.

Bezwaar periode 2

Tot 14 september kunt u nog bezwaar maken tegen de beschikking van periode 2. Wij raden u aan dit wel te doen, met name omdat nog altijd niet duidelijk is of de beschikking  andere strekkingen heeft, zoals het afwijzen van een knelgevallenmelding of anderszins.

In de bijlage vindt u een bezwaarbrief voor periode 2 (brief B4) welke een kleine wijziging ten opzichte van de brief van periode 1 bevat. (instructie bovenaan de brief om “uw” brief samen te stellen)

U vindt de brief hier.

U kunt de brief AANGETEKEND versturen of deze digitaal indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u digitaal indient, kunt u voor de zekerheid een printscreen maken van de upload zodat u een “bewijs” heeft dat u het heeft ingediend.

Bezwaar maken, betekent niet dat u niet meer onder de regeling valt of dat u niet zou moeten voldoen aan de consequenties die de regeling op dit moment heeft voor melkveehouders.

Het is echter wel zo dat als er geen bezwaar gemaakt wordt op de verschillende punten, het wel zeer lastig, zo niet onmogelijk is, om op een later tijdstip uw gelijk te halen of geleden schade te claimen.

De DDB kan niet voor u beslissen of en waartegen u bezwaar maakt, maar wil u met behulp van deze voorbeeldbrieven wel van dienst zijn, om bezwaar te kunnen maken.