donderdag 12 november 2020auteur: DDB

DDB roept leden op deel te nemen aan de actie CODE ORANJE op 17 november in Den Haag!

Via onderstaand ledenbericht wil het bestuur van de DDB jullie allemaal oproepen om op 17 november deel te nemen aan de actie Code Oranje georganiseerd door FDF: omdat het nodig is en we als boeren door dit Kabinet ernstig worden benadeeld in onze rechtspositie: er wordt vuil spel gespeeld. Daarnaast laten wij u door dit bericht weten dat de DDB het Keurmerk FarmerFriendly ondersteund. En zetten we uiteen waarom we het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering van Minister Schouten ten sterkste afwijzen.


CODE Oranje 17 november

Wie kan ons nog behoeden voor de Omgevingswet, die er voor de kerst doorheen gejast moet worden als het aan Rutte III ligt? Het Nederlandse Staatshoofd. Zijn handtekening onder de Omgevingswet met daarin opgenomen de wet Stikstofreductie en natuurbescherming bezegelt uiteindelijk het lot van álle Nederlandse boeren. Wij richten ons daarom op 17 november tot de Koning: ”Toets de Omgevingswet aan Uw Grondwet. Leg Uw pen neer, dien de gerechtigdheid, respecteer Uw Grondwet! Kies voor Uw Nederlandse boeren, voorkom verwoesting van Uw Nederlandse platteland” Tijdens dit deel van de  demonstratie, leveren wij onze noodkreet persoonlijk af bij de Koning van Nederland.

Nu het Kabinet er voor heeft gekozen de Nederlandse boeren te degraderen tot “ongewenste elementen in het landschap” is de Koning ons laatste en enige hoop. Waarom vragen we de tussenkomst van de Koning? 

Om te bewerkstelligen dat Rutte III: 

  • Alle onderdelen in de Omgevingswet - inclusief de stikstofplannen –  pas laat behandelen in de Kamers als het publieke debat en gesprekken met verantwoordelijke politici, weer op een normale manier gevoerd kunnen worden, na de lockdown en als beperkingen voor COVID-19 zijn opgeheven.
  • Alle onderdelen van deze wet vooraf toetst aan de Nederlandse Grondwet, de Grondrechten van alle Nederlandse burgers en het Handvest EU!
  • Het beroepsverbod in de opkoopregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant per direct verwijderd wordt: dit verbod is in strijd met onze rechten, voortvloeiend uit het Handvest Grondrechten EU.

Voorlopig programma Code Oranje:
9.00      Verzamelen rondom Paleis Huis Ten Bosch s’ Gravenhaagse Bos 10, 2594 BD te Den Haag

10.00    Overhandiging brief met noodkreet Nederlandse boeren aan Koning Willem-Alexander

10.15    Diverse Sprekers

11.00    Trekker defilé en slot deel  1

Daarnaast delen we u via dit bericht mede dat DDB het Keurmerk FarmerFriendly ondersteunt, dat op 17 november bij het CBL kantoor in Leidschendam tevens wordt gelanceerd. DDB leden die daar aanwezig zijn kunnen hun ingevulde en ondertekende inschrijfformulier voor Coöperatie FarmerFriendly  inleveren. Daar zijn tot de inwerkingtreding van Coöperatie FarmerFriendly geen kosten aan verbonden. Het inschrijfformulier kunt u binnenkort downloaden van de site www.farmersdefenceforce.nl (printen, invullen en ondertekend meenemen naar Den Haag)

Voorlopig programma FarmerFriendly deel 2 actiedag 17 november:
13.00    Aankomst bij CBL, Overgoo 13 2266 JZ,  Leidschendam

14.00    Overhandiging plus toelichting Concept FarmerFriendly aan het CBL

14.30    Onthulling

14.45    Inschrijving in Coöperatie FarmerFriendly

15.30    Slot demonstratie

 Dit programma is een voorlopig programma. Het definitieve programma zal in de loop van deze week bekend worden gemaakt, inclusief de gedragsregels en de aanwijzingen in verband met de Corona voorschriften.

WAAROM ACTIE VOEREN OP 17 NOVEMBER?

Den Haag
We worden door Den Haag overstelpt met regelingen, wetsvoorstellen, aanpassingen en politieke programma’s. Rode draad in al dit politieke geweld: “de boeren hebben de grond, de stikstofrechten en de ruimte en daar gaan wij in Den Haag eens even verandering in aanbrengen”.

Een aantal boerenorganisaties zit nog steeds bij LNV aan tafel. Ondanks dat ze daar niets bereiken, zoals blijkt uit ledenberichten van o.a. de NMV.

Bij LNV ontbreekt het aan kennis. Daarom zuigt men de voorstellen van de belangenbehartigers aan tafel op, om die voorstellen  vervolgens tégen de sector te gebruiken. Zo ging dat met het Landbouw Collectief, en zo gaat dat nog steeds.

Memorie van Toelichting: 55 pagina’s slecht nieuws voor boeren
Een ieder die daar nog twijfels over heeft verwijs ik naar het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Daar zit een 55 pagina’s grote, zeer ambtelijk geformuleerde Memorie van Toelichting bij die in feite 55 pagina’s slecht nieuws voor de boeren betekent. Tot onze grote verbijstering troffen we daar de drie afgewezen voorstellen van het Landbouw Collectief in aan: meer weidegang, water bij de mest en voermaatregelen.

Niet, zoals bij het voorstel van het LC, via het cafetaria model (vrije keuze voor boeren) en tegen een vergoeding, nee: verplicht en zonder dat er over enige compensatie wordt gesproken! Drie maatregelen bovendien, die het afgelopen jaar categorisch door de LNV ambtenaren en Minister Schouten werden afgewezen “omdat de stikstofreductie niet in te rekenen is”. Wat doen die voorstellen dan nu in het wetsvoorstel? Wat is er dan veranderd aan het systeem? Is de reductie nu opeens wel in te rekenen? Of is dit gewoon een manier om te komen tot de échte doelstelling van Rutte III: minder boeren.

Beroepsverbod Opkoopregeling
De Rijksoverheid zet de Opkoopregeling uiteen op hun site. “Het kabinet wil ervoor zorgen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit” (…) en “Doordat de provincie in bepaalde gebieden gericht veehouderijen kan opkopen, komt er binnen dat gebied ruimte vrij voor natuurherstel en ontwikkelingen, zoals het oplossen van PAS-meldingen”, aldus de Rijksoverheid. Dat dit gezonde stikstofniveau een onhaalbare doelstelling is, vertelt de site van de Rijksoverheid niet. Dat leren we wel uit de notitie van Franca Damen, de tweets van Geesje Rotgers die de onhaalbare Kritische Depositie Waardes (KDW’s) voor een groot deel van de ‘overbelaste, stikstofgevoelige N2000 gebieden’ al aan de kaak stelde of het stiekem intekenen van stikstofgevoelige hectares door diverse provincies wat door STAF ontdekt werd.  

Wie de toelichting bij de Opkoopregeling heeft gelezen, is ook het beroepsverbod tegengekomen. Een beroepsverbod dat volgens minister Schouten geen beroepsverbod is door de theoretische mogelijkheid dat er een boer tussen de piekbelasters zit die nóg een bedrijf heeft op een andere locatie en op dat bedrijf wel door mag boeren. Minister Schouten heeft niet aangegeven hoeveel van de boeren die te maken krijgen met opkoop, in die louter theoretische categorie vallen.

En aangezien de uitzondering de regel bevestigt kunnen we vaststellen dat deelneming aan de opkoopregeling, een beroepsverbod voor het leven in houdt. Een regel die overigens in strijd is met het EU Handvest Grondrechten.  

Omgevingswet
Het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering gaat straks vallen onder de Omgevingswet. Een nieuwe wet die op 1 januari 2022 uiteindelijk in zal gaan, maar waar tientallen wetten, honderden regelingen en AMvB’s onder gaan vallen. Een monsteroperatie: de grootste wetgevingsoperatie sinds de Grondwet in 1848, aldus juristen die aan de wet meeschrijven.

Deze Omgevingswet valt onder Ruimtelijke Ordening. En wat de bedoeling is van deze wet wordt op een aantal overheidssites duidelijker, zoals de site: bodemplus.nl/opgaven/landbouw-en-voedsel/voorbeeld/ . Daar leest u hoe dit Kabinet denkt over uw eigendomsrechten, onder de kop: ‘Ruimtelijke toedeling van productiegebieden en voedsellandschappen’:

“Gemeenten en provincies staan aan de lat om invulling te geven aan de inpassing van landbouw in de omgeving.” (…) “Door de landbouw op de meest geschikte plekken te laten plaatsvinden, (…) “. “Optimalisatie van het landgebruik in het buitengebied vraagt om een gerichte toedeling van gronden. De Omgevingswet is bij uitstek het instrument om sturing te geven aan veranderend landgebruik.(…)”

Men deelt het land, dat in eigendom is bij de boeren in alsof het al geannexeerd is. De intentie is om de boeren hun land gewoonweg af te nemen, de bestemming te veranderen waardoor er voor boeren geen plaats of bestaansmogelijkheden meer zijn. Want daar gaat die Omgevingswet precies voor zorgen omdat: “Provincies en gemeenten onder de Omgevingswet integrale omgevingsplannen en –visies gaan uitwerken. (…) “

Met het goedkeuren van het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt de mogelijkheid om boeren uit het landschap weg te vegen, wel heel gemakkelijk gemaakt. En er moet over dit wetsvoorstel nog vóór het kerstreces worden gestemd, aldus het verzoek dat Minister Schouten op 13 oktober stuurde aan de Tweede Kamer. Zonder dat de democratische besluitvorming kan functioneren in verband met de COVID 19 pandemie! Dit Kabinet heeft haast. Haast om de ruimte in Nederland te herverdelen en daarvoor de rechten van de mensen die deze grond nu in bezit en gebruik hebben, te schenden. De Kamerbief van Minister Ollongren in april gaf daar al een voorproefje van: 1 miljoen huizen wil men bouwen, hectares vol zonneparken, industrieterreinen, wegen enz enz. Honderdduizend hectare minimaal voor 2030.

Schaamteloos graaien grijpgrage vingers van politieke partijen als PvdA, D66 en GroenLinks naar eigendom dat niet aan hen toebehoort. De partij programma’s staan er vol mee: land annexeren, veestapel halveren, boeren elimineren: iedere herinnering aan de veehouderij moet uit het landschap. Om het te “herverdelen” en  “in te passen” …

Alle reden om op 17 november 2020 actie te voeren. Voor onze rechten op te komen. En de rechten van onze opvolgers. “Wie vecht kan verliezen maar wie niet vecht heeft al verloren”.

Strijd mee!

Bestuur DDB

12 november 2020

 

 

 

 

 

 


Downloads: DDB roept leden op deel te nemen aan de actie CODE ORANJE op 17 november in Den Haag!