maandag 16 maart 2020auteur: DDB

Nieuwsbrief actualiteiten 16 maart 2020!

Beste DDB-leden,
 
Het Corona virus heeft alles en iedereen, wereldwijd in een wurggreep. Ook Nederland.    Er wordt alles aan gedaan om het virus in te dammen en te beperken. Maar grote economische schade valt daarbij niet te voorkomen. Hoe een en ander zich zal ontwikkelen, zal de tijd leren. We hopen dat de maatregelen die afgekondigd zijn, effectief zullen blijken te zijn zodat we snel weer over kunnen gaan tot de orde van de dag.
 
Afgelasten informatie bijeenkomst Joure 17 maart a.s.
Vast ten overvloede stellen wij u op de hoogte van het afgelasten van onze DDB informatie bijeenkomst die op 17 maart in Joure plaats zou hebben. Want evenals scholen en sportclubs, zijn ook alle horeca gelegenheden inmiddels gesloten. Daarnaast vindt het DDB bestuur het momenteel niet verantwoord om met veel mensen samen te komen op één locatie.
 
Daarentegen gaat het werk op onze bedrijven gewoon door. De koeien worden gemolken en verzorgd, de kalveren gevoerd, net als alle andere dieren op onze bedrijven. En binnenkort begint ook het landwerk weer volop. We hopen dat deze gang van zaken op vele bedrijven ongestoord door zal gaan. 
 
Informatie
Als DDB bestuur willen we u echter graag op de hoogte houden van de actualiteit en onze inspanningen daaromtrent. Nu dat via de informatie bijeenkomsten niet gaat, zullen we u via de site, facebook en ledenmails vaker op de hoogte houden. Zowel nationaal als internationaal. In deze bijgevoegde ledenmail stellen we u op de hoogte van een aantal zeer recente gebeurtenissen.
 
Heel veel gezondheid toegewenst!
 
Verslag van de hoorzitting MOB Bezwaarschriften Overijssel
 
Over de rug van boeren
Afgelopen vrijdag 13 maart vond de hoorzitting aangaande de MOB-Bezwaarschriften plaats op het provinciehuis van Overijssel. In de aanloop er naar toe werden we ook inhoudelijk op de hoogte gebracht van de hoorzitting die vorig jaar april al diende op het provinciehuis van Friesland over beweiden en bemesten (zelfs binnen Nb vergunningen). Meer zaken zullen nog volgen gezien de opstelling van Mobilisation for Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL).
Om de betrokken boeren te ondersteunen én om meer informatie te krijgen, waren Hennie de Zwaan voor DDB en ondergetekende voor DDB en FDF, aanwezig bij de hoorzitting in Overijssel. 
 
Bezwaar gewijzigd
Zestien belanghebbende boeren uit verschillende agrarische sectoren waren door de provincie Overijssel opgeroepen voor de hoorzitting. Allen deden ze kort uit de doeken hoe het proces omtrent de PAS melding bij hen was verlopen. Daarbij werden steeds de actuele dieraantallen gevraagd door de voorzitter van de hoorzitting. Opvallend, aangezien deze aantallen altijd en op iedere dag al inzichtelijk zijn voor de overheid. Tevens werd door een belanghebbende de vraag gesteld in hoeverre een dieraantal op één dag relevant is, aangezien de ammoniakemissie immers over een jaar berekend wordt en niet per dag. Een antwoord op die legitieme vraag kwam er niet.
 
De aanwezigheid van de heer Wösten, juridisch adviseur voor MOB en VL, was onverwacht: eerder had hij te kennen gegeven geen gebruik te maken van zijn recht te worden gehoord. Reden voor zijn onverwachte aanwezigheid: zijn college aan de Universiteit van Amsterdam was door de Corona crisis afgelast, en; hij wilde “spookverhalen uit de wereld helpen” – dit was eerder blijkbaar niet zo’n prioriteit, maar zo blijft de schoorsteen van de MOB jurist ook roken, zullen we maar denken.
Opvallend was dat de heer Wösten pas in een zeer laat stadium (4 dagen voor de zitting) aan de provincie had laten weten dat zijn handhavingsverzoek enkel betrekking heeft op de melding en stalemissies en niet op beweiden en bemesten. Apart ook, dat het veranderen van een bezwaar in een zo laat stadium nog werd gehonoreerd door de provincie.
 
Schuld
Diverse boeren vroegen de MOB jurist naar de reden waarom hij over hun rug, handhavingsverzoeken ingediend had bij de provincie terwijl het de wetgever is die gefaald heeft en zij zich aan de (destijds) geldende wet hebben gehouden.
Op vragen van de voorzitter met betrekking tot de handhaving werd er door de aanwezige mensen van de afdeling handhaving aangegeven, dat er nog veel onduidelijkheden zijn en dat zij zelf niet precies weten waar bij handhaving op gelet en naar gekeken dient te worden.
Tevens wilden de boeren weten of zijn opdrachtgever er plezier aan beleefde dat boeren slapeloze nachten hebben door deze handhavingsverzoeken. Geïrriteerd wees Wösten alle verantwoordelijkheid van de hand: zijn opdrachtgevers waren door de politiek buiten spel gezet en daar kon geen sprake van zijn! Er was bovendien oneerlijk spel gespeeld door de provincie, klaagde hij - als een verwend kind dat zijn zin niet krijgt. Als “schuldigen” aan de PAS werden door hem vervolgens toenmalige CDA-Kamerleden genoemd. Een zeer relevante speler die de jurist  niet noemde, maar wél mede verantwoordelijk is voor de PAS, was Diederik Samson. Die nu zijn invloed en “kennis van zaken” op wil leggen aan de Europese boeren via de Europese Commissie en ‘vriend’ Timmermans. Waarvan akte.
 
Spookverhalen
Wat betreft spookverhalen, kon deze jurist er wat van. Zo beweerde hij dat de emissies omlaag moesten, terwijl daar geen sprake van is met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State. Hij suggereerde dat “alle kleine beetjes emissies een behoorlijke depositie moesten geven” terwijl door het Mesdag onderzoek algemeen bekend is geworden dat daar juist geen meetgegevens over bekend zijn. Tevens werd er door hem nog even over de duim met kilogrammen ammoniak gegoocheld, van de PAS melders, die goed zouden zijn voor drie flinke kolencentrales. Terwijl deze ammoniak per agrarisch bedrijf ALLEMAAL is ingerekend in het model – o.a. via de dieraantallen. Dit in tegenstelling tot de stikstof die door duizenden industriële bedrijven wordt uitgestoten die geen vergunning hebben en dus niet individueel qua uitstoot bekend zijn.
Ook de bewering van Wösten dat ammoniak wel tot op 100 kilometer ver zou neerslaan, werd op geen enkele wijze door hem onderbouwd met wetenschappelijke studies – terwijl uit wetenschappelijk onderzoek juist bekend is dat ammoniak zeer dicht bij de bron neerslaat. Het feit dat de achtergronddepositie in veel gevallen al hoger is dan de kritische depositie waarde van veel N2000 gebieden werd evenzo onverschillig ter zijde geschoven met de opmerking  “wij regeren niet in het buitenland”. 
 
Geen expert
De heer Wösten had nog wel de helderheid van geest om te benoemen dat hij geen expert was. Het zou dan ook beter zijn geweest als hij géén uitspraken had gedaan over een onderwerp waarover hem zo overduidelijk de noodzakelijke kennis ontbreekt! Het is te hopen dat de provincie zich wel beter laat informeren en de ongefundeerde beweringen van deze juridisch adviseur naast zich neerlegt.
 
Met de opmerking dat alle PAS melders daar hadden moeten zitten en eigenlijk alle PAS vergunningen ingetrokken zouden moeten worden”, liet deze adviseur van de MOB eindelijk weten waar het hen om gaat: een ordinaire uitdunning van de boeren en de veestapel. Zeker niet omdat de natuur daar beter van zou worden, want dan zou de MOB wel veel harder trekken aan de industriële uitstoters van NOx. Maar op dat vlak is het opvallend stil bij de MOB.
 
Ongepast
Tijdens de zitting stak de heer Wüsten meerdere malen een tirade af tegen FDF, een partij die niet gedaagd was en in deze zaak ook niet ter discussie stond. Zoals ook één van de boeren hem duidelijk maakte. Zeer ongepast was ook de manier waarop hij de boeren probeerde te manipuleren: als zij afstand namen van bepaalde berichtgeving, kon de MOB hen wellicht tegemoet komen. Als het niet zo stuitend was geweest, hadden we er misschien om kunnen lachen: MOB als steun in de rug voor de boeren, het idee alleen al!
 
Conclusie
De door minister Schouten beloofde politieke oplossing moet er zo snel als mogelijk komen. Wat boerengezinnen; hardwerkende mensen die niets fout hebben gedaan en zich 100% aan de wet hebben gehouden, wordt aangedaan door elementen binnen de MOB en VL is meer dan onacceptabel. Het zijn vieze spelletjes van lieden die het  aan empathie voor andere mensen ontbreekt. En daar zou geen enkel ambtelijk apparaat zich voor moeten laten lenen. Vooral de provincies niet die elke dag profiteren van de inzet van hun eigen boeren.
De provincie Overijssel neemt waarschijnlijk 23 maart (uiterlijk 1 april) een besluit.
 
Boer op de lijst cruciale beroepen
 
Vandaag heeft de DDB aan minister Schouten het verzoek gestuurd om het beroep ‘boer’ of ‘agrarisch ondernemer’ specifiek te benoemen op de lijst van cruciale beroepen.          Dit omdat boeren ons benaderden met het probleem dat zij hun kinderen niet bij hun reguliere opvang kunnen onderbrengen omdat de leiding van de kinderopvang het beroep “boer” niet specifiek benoemd ziet staan op de lijst van cruciale beroepen op de site van de rijksoverheid.
Agrarische bedrijven zijn niet geschikt om kleine kinderen mee te nemen tijdens de werkzaamheden, waardoor dit probleem wel met spoed opgelost moet worden. Het ministerie heeft ons laten weten dat ons signaal is doorgegeven.
 
 
Namens het bestuur van de DDB
Sieta van Keimpema, voorzitter
 

ML0516,  16 maart 2020