maandag 18 juli 2022auteur: DDB

Brief minister slechts rad voor ogen

Zoals we dat inmiddels kennen van dit Kabinet, werd er vrijdag 15 juli door de Minister van Natuur en Stikstof een brief ‘over de schutting gegooid’ (ondanks dat het land in brand staat, zijn onze ministers op vakantie). Een brief waarmee men ons vooral weer een rad voor ogen probeert te draaien. Een brief waarmee de coalitiepartijen in dit Kabinet opnieuw aantonen hoe weinig ze op hebben met de boeren of hun intelligentie.

Ergernis

Zinnen als “Ik realiseer me dat de stikstofaanpak grote gevolgen heeft voor het landelijk gebied en voor de levens van mensen, zeker voor boeren”; “Ik heb de pijn geproefd in de vele reacties van de afgelopen weken. Iets wat ik niet onderschat”; “Het is noodzakelijk dat we duidelijkheid bieden en stappen zetten, juist om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken en leefbaar en werkbaar te houden. Dit is ook cruciaal voor de agrarische sector zelf” en als klap op de vuurpijn: “Verder heb ik er vertrouwen in dat de agrarische sector deze stap ook kan maken”, hebben bij ons, DDB-bestuursleden, slechts grote ergernis opgeleverd.

Onze boodschap voor mevrouw Van der Wal: u realiseert zich totaal niet wat u aanricht in boerengezinnen, wat uw sloopplannen betekenen voor de leefbaarheid op het platteland, voor de plattelandseconomie en – cultuur. U hebt geen idee waar u mee bezig bent en al helemaal niet over wat haalbaar is voor de agrarische sector. U bent tot nu toe niet verder gekomen dat de tenenkrommende quote: “Dat is grappig, ik snap er helemaal niks van”.

Net zoals uw voorganger op LNV de voermaatregel erdoor wilde drukken waarvan ALLE SCHAKELS IN DE KETEN zeiden “Niet Doen!!!”, etaleert u tot nu toe vooral uw gebrek aan kennis van de landbouw, uw onvermogen, en uw gebrek aan empathie. Allemaal onmisbare kwaliteiten voor deze belangrijke baan.

Nietszeggende brief

Met de brief in kwestie, 13 pagina’s lang, probeert de minister de indruk te wekken dat er geluisterd is naar de bezwaren in de sector. Binnen het CDA en nog wat andere clubs, meent men dat de Kritische Depositie Waardes nu van tafel zouden zijn, maar daarover wordt in de brief geen enkele toezegging gedaan!

Er is een wet stikstofreductie en natuurverbetering. In die wet staan de KDW’s opgenomen. In die wet staan onhaalbare doelen opgenomen. In die wet staat ook Aerius, het model waarin aannames tot uitslagen komen die tot 100% af kunnen wijken. Rechters zullen daarop blijven toetsen! 

Opdracht verzwaard

Deze brief biedt geen enkele positieve vooruitgang. Sterker nog: de opdracht aan de gangbare boeren door de brief nog verzwaard, omdat biologische- en natuur inclusieve boeren en de natuurorganisaties buiten het beleid geplaatst worden! De doelen moeten met minder boeren opgebracht worden. Dit is uitermate zorgelijk!

En trap er niet in mensen: het Kabinet Rutte IV probeert zo – opnieuw – via de aloude en beproefde methode van ‘verdeel en heers’ de boeren uit elkaar te spelen en zo alle aandacht van zich af te wentelen. Houd voor ogen dat wij slechts één tegenstander hebben in dit verhaal en dat is dit kabinet en de Haagse coalitiepartijen. Die koste wat het kost hun warme zetel willen behouden, ook nu bijna niemand ze meer ziet als ‘volksvertegenwoordiger’.

Geen woord over voedsel!
Hoever deze minister afstaat van de sector, waarvoor haar Ministerie van LNV is opgericht, blijkt uit het feit dat de begrippen Voedselproductie, Voedselvoorziening of Voedselzekerheid met géén woord in haar brief voorkomen.

Duidelijk 

De sector is meer dan duidelijk geweest. De DDB is duidelijk: we gaan pas aan tafel als de doelen én de KDW’s van tafel zijn. Wanneer er daadwerkelijk perspectief geboden wordt in plaats van wollige woorden en Haagse leugens. Al sinds het rapport van het Landbouw Collectief, eind 2019, hebben we als sector de problemen benoemd en mogelijkheden aangeboden om de regering tegemoet te komen bij het oplossen van het door hen zelf gecreëerde probleem. Waarbij de resultaten gemeten worden en op wetenschappelijke leest geschoeid. Juist de landbouwsector heeft al gigantisch veel stikstofreductie volbracht. Maar liefst 68% sinds 1990. Waar is die 68% eigenlijk gebleven?

Fundament van de maatschappij

De DDB is ontzettend trots op alle boeren en burgers in Nederland die hun ongenoegen over de plannen van dit Kabinet kenbaar maken door gebruik te maken van hun demonstratierecht, hun inventiviteit en hun tomeloze energie. Jullie zijn het fundament waar deze maatschappij op bouwt en vertrouwd!  Elke omgekeerde vlag, elke boerenzakdoek, elke trekker, elk bord of leus, elke actie of demonstratie om de aandacht te vestigen op dit verwoestende politieke beleid dat moet stoppen, is gerechtvaardigd! Hele dorpen en regio’s kleuren inmiddels blauw-wit-rood. Breid dat uit. Laat je mening zien!  Jullie hebben zo inmiddels de aandacht van de hele wereld op je gevestigd. Jullie zijn de motivatie voor steeds meer boeren en burgers wereldwijd om te gaan demonstreren, om ondemocratisch en oneerlijk beleid niet langer te accepteren.

 “A riot is the language of the unheard”

Maarten Luther King sprak de woorden: “A riot is the language of the unheard”- (Opstand is de taal van de niet-gehoorde). En zo is het. Zolang wij niet-gehoord worden, zolang dit beleid en deze wet blijven staan, moeten wij ons laten zien en horen. Niet omdat we het leuk vinden, maar omdat er geen andere optie is. Houd vol. Houd stand. Geef geen millimeter toe. Wij staan naast en achter jullie. En samen staan we sterk!

Het DDB-Bestuur