maandag 9 maart 2020auteur: DDB

Donderdagavond 12 maart Franca Damen te gast als spreker bij de DDB!

Hierbij willen wij u herinneren aan de DDB-bijeenkomst aanstaande donderdag 12 maart te Waarder.
 
Bent u ook ongerust geworden nu provincies door de rechter worden gedwongen een handhavingsbesluit te nemen aangaan beweiden en bemesten? Kom dan, om deze vraag en andere juridische vragen voor te leggen aan dé juridisch specialist op stikstofgebied: Franca Damen. Donderdagavond 12 maart is Franca Damen te gast bij de DDB in Het Wapen van Waarder, Dorp 26, 3466 NG Waarder. Franca zal ons bijpraten over de juridische aspecten rondom het stikstofdossier en wat dit betekent voor de agrarische sector.
 
Zaterdag 7 maart bereikte ons het verontrustende bericht dat de rechtbank Overijssel uitspraak heeft gedaan in verband met een nieuwe behandeling bezwaarschrift MOB/VL. Op grond van deze uitspraak moet de provincie Overijssel een handhavingsbesluit nemen en kan niet meer worden volstaan met een handhavingswaarschuwing m.b.t. beweiden en bemesten. Zonder vergunning, zo staat in de brief die een melkveehouder ontving, mag geen beweiding of bemesting plaatsvinden op het bedrijf. Het bedrijf zal een vergunning aan moeten vragen voor deze activiteiten.
 
De consequenties van de gerechtelijke uitspraak staan haaks op de kamerbrief aanbieding tussentijds advies “Bemesten en beweiden in 2020” door Minister Carola Schouten op 19 december, waarin staat dat in beginsel geen vergunningplicht aan de orde is voor bemesten, omdat er doorgaans geen sprake is van negatieve effecten sinds de referentiedatum. Voor beweiden geldt dat aannemelijk is dat er geen sprake is van een hogere depositie dan waar in de stalvergunning al rekening mee is gehouden en zou dus ook niet vergunning plichtig behoren te zijn. Er is geen reden voor een verdere beoordeling van het huidige gebruik. De Minister heeft toegezegd zich voor bovenstaande in te zetten. Tot op heden heeft zij deze toezegging niet gestand gedaan en ligt er inmiddels een gerechtelijke uitspraak die wel degelijk aangeeft dat zonder vergunning handhaving dient plaats te vinden door de provincie!
 
Voor meer informatie/publicaties die Franca Damen van februari en maart 2020, verwijzen wij u naar onderstaande artikelen n.a.v. de Kamerbrief van 7 februari en Ruimere mogelijkheden onder de Omgevingswet:
 
https://www.francadamen.com/author/franca-damen/
 
De DDB heet u van harte welkom op 12 maart in Waarder, 
aanvang 20.00 uur.


Met vriendelijke groet
Het DDB bestuur