donderdag 11 november 2021auteur: DDB

En weer staat onteigening op de agenda!

Het beste plan tot nu toe om stikstof te reduceren met behulp van de landbouwsector, kwam in oktober 2019 van de landbouworganisaties zelf. En werd door de minister van LNV afgewezen. Opnieuw blijken andere scenario’s zoals degene die het demissionaire Kabinet door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben laten onderzoeken, ongeschikt om de stikstofdoelen te halen. Aldus PBL-onderzoeker Aaldrik Tiktak, dinsdag 9 november in de Tweede Kamer.

Krimp

Beide scenario’s concentreren zich op de krimp van vee en boerenbedrijven. Daarbij is niet onderzocht in welke regio’s van Nederland de hardste klappen vallen. De simplistische en onverantwoorde denkwijze van dit demissionaire Kabinet, levert alleen zeer hoge onkosten voor de Nederlandse samenleving op én schendt structureel de rechten en vergunningen van boeren. Weer staat onteigening op de agenda. Dit is kennelijk ‘de nieuwe bestuurscultuur’.

Uitstoters buiten landbouw

Buiten het feit, dat vee en boeren opruimen dus geen positieve uitkomst heeft voor wat betreft het halen van de stikstofdoelen volgens het PBL, gaat dit demissionaire Kabinet met hun eenzijdige tunnelvisie ook totaal voorbij aan een aantal belangrijke zaken:  

  • Een groot deel van de uitstoters van stikstof in Nederland zit buiten de landbouwsector en heeft géén geldige Nb vergunning. Dat behoren ze sinds mei 2019, volgens de uitspraak van de Raad van State, wettelijk gezien wél te hebben.

Een overheid behoort zich net zo goed aan de wet te houden en zal moeten handhaven op deze niet-vergunde activiteiten.

  • Over de Kritische Depositie Waardes (KDW’s) waarvan het PBL in een eerdere technische briefing aan de Tweede Kamer al zei dat die niet alles zeggen over de kwaliteit van de natuur, blijft het nu angstvallig stil. Paste die boodschap voor het demissionaire Kabinet wellicht niet in hun plannen om de landbouwsector te minimaliseren? Maakte die wetenschap misschien slapende honden wakker?

Het PBL stelde midden oktober 2021 in de Tweede Kamer: “Het is een cijfer dat aangeeft dat bij overschrijding van de KDW er een risico bestaat dat de kwaliteit van de natuur achteruitgaat. Beter is uit te gaan van de natuurkwaliteit. Nederland zou daarom juist werk moeten maken van het verzamelen van wetenschappelijke informatie per Natura-2000 gebied, om daarmee de werkelijke staat van de natuur in kaart te brengen”. Volgens de woordvoerder bij die briefing, zijn de KDW’s zo dominant geworden, omdat rechters in gerechtelijke procedures vragen om wetenschappelijk onderbouwde informatie over de staat van natuurgebieden. Door het gebrek aan (wetenschappelijke) data van de natuurkwaliteit van de Natura 2000 gebieden maakt een rechter noodgedwongen gebruik van de KDW.

Dus daar ligt de crux: Nederland heeft nooit op structurele basis gemeten! En probeert die nalatigheid nu af te wentelen op de boeren en de leefbaarheid op het platteland. De enige sector die wél verplicht haar percelen laat bemonsteren op regelmatige basis.

  • Daarnaast: wanneer het demissionaire Kabinet vasthoudt aan extensivering van het meest duurzame voedselsysteem wereldwijd, dat wij hier in Nederland hebben, werkt men actief de Klimaatdoelen tegen, zoals geformuleerd in het Verdrag van Parijs. Veroorzaakt het demissionaire Kabinet klimaatschade door het ´weglekken´ van CO2, omdat de vraag naar landbouwproducten blijft en wordt verplaatst naar regio’s waar die productie een stuk minder duurzaam is.

Daarmee overtreedt het demissionaire Kabinet bovendien Artikel 2 van ditzelfde Verdrag van Parijs omdat door deze extensivering aantoonbaar meer honger in de wereld ontstaat.

Nu er letterlijk honderdduizenden immigranten aan de poorten van de EU rammelen, verdreven van hun eigen grondgebied door oorlog, honger en uitzichtloosheid, wordt het tijd voor het demissionaire Kabinet om die tunnelvisie te verruilen voor een bredere, oplossingsgerichte blik. Samen mét de woordvoerders voor de boeren. Dat zou daadwerkelijk blijk geven van ‘een nieuwe bestuurscultuur’.

Nederland heeft boeren nodig

Nederland heeft boeren nodig - we zijn immers al netto-importerend met betrekking tot ons consumptiepatroon, de wereld heeft ons duurzame voedselsysteem nodig. Sterker nog: Nederland is door verdragen vérplicht het meest duurzame voedselsysteem wereldwijd, te behouden en onderhouden. Van krimp of onteigening kan geen sprake zijn: niet op juridische gronden maar vooral niet op sociale gronden!

Namens het DDB Bestuur,

Sieta van Keimpema, voorzitter
11 november 2021