dinsdag 14 januari 2020auteur: DDB

Voorbeeldberekening fosfaatrechten

Betreft de brief van de DDB en FDF over afzien publicatie toekenning fosfaatrechten!  De berekening van de waarde van de fosfaatrechten, levert bij een aantal van de (melk)veehouders die gebruik willen maken van de brief die door de DDB en FDF is verspreid en aan de minister van LNV kan worden gestuurd, vragen op. Onderstaand een voorbeeld van de passage zoals die ingevuld zou kunnen worden (op de sterretjes zet u uw eigen kilogrammen en euro’s):

 De aan ons toegekende fosfaatrechten vertegenwoordigen een waarde die willekeurig is want er is geen vaste basis voor. Als ik boer blijf tot 2028, is de waarde 0 – want de rechten worden volgens de richtlijnen, in tien jaar afgeschreven. Als ik uitga van de boekwaarde is de waarde 0. Als ik uitga van de waarde bij toekenning is de waarde 0. Alleen als ik uitga van een volstrekt willekeurige marktwaarde die pas geldig is op de dag dat ik de rechten zou verkopen, zou ik voor afgelopen week deze waarde als volgt berekenen: **** kg minus 20% afroming is **** kg x 128 euro (gemiddeld dagwaarde afgelopen week) = ******. Omdat ik dan kennelijk mijn bedrijf beëindig – zonder fosfaatrechten mag ik geen melkvee houden - wordt hierop belasting ingehouden van rond de **% . De waarde zal dan ver beneden de 500.00 euro uitkomen.