vrijdag 26 mei 2017

Zeer belangrijk bericht

Zeer belangrijk bericht, met spoed lezen!!!

De DDB is zich er van bewust dat Nederland zich dient te houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot de derogatie, waarvan het fosfaatplafond onderdeel uitmaakt. Echter realiseren wij ons ook dat het fosfaatreductieplan voor uw individuele bedrijf (grote) gevolgen heeft.

De Nederlandse overheid heeft in dit dossier grove fouten gemaakt waarvoor de rekening daarvan nagenoeg geheel voor kosten van de melkveehouders komt. Dit is de DDB een doorn in het oog.

Wat ons tevens een doorn in het oog is, is de wijze waarop de overheid - via de leden van ZuivelNL -  dit geld wil innen: via directe verrekening met uw melkgeld en zonder rekening te houden met de problemen die dit voor uw individuele melkveebedrijf op kan leveren.

Aangezien deze wijze van innen strijdig is met de Algemene wet bestuursrecht en er geen rechtsgrond voor is gelet op de rechtsverhouding tussen u als individuele leverancier aan een zuivelverwerker  en uw zuivelverwerker, raden wij u aan bezwaar aan te tekenen tegen verrekening.

Ook de overheid én uw zuivelverwerker dienen zich te houden aan de Nederlandse wet!

Door gespecialiseerde juristen heeft de DDB een tweetal bezwaarbrieven op laten stellen, die wij aan u beschikbaar stellen zodat u, voor uw eigen bedrijf, aangetekend (!) en ondertekend bezwaar kunt maken.

Deze brieven zijn de eerste van meerdere bezwaarschriften die de DDB voor u heeft laten opstellen.

Het is niet mogelijk om alle voorbeelden al beschikbaar te stellen, omdat een aantal zaken nog niet duidelijk zijn of samenhangen met bijvoorbeeld de gevoerde kortgedingen en de aangetekende hoger beroepzaken met betrekking tot het fosfaatreductieplan. Centraal bij het ter beschikking stellen van de bezwaarbrieven, staat voor de DDB dat uw rechten als individuele melkveehouder worden gerespecteerd. Door zowel de Nederlandse overheid als de zuivelonderneming waar u uw melk aan levert.

Houd daarom uw mail en post goed bij, omdat er bij de meeste brieven een uiterste verzenddatum van toepassing is.

De brief met als titel B1_Voorbeeldbrief bezwaar mandaat is een algemeen bezwaar tegen de mandaatsbesluiten. U dient uw gegevens nog in te vullen waaronder u bij RvO geregistreerd staat (onderaan de brief) en bij de eerste alinea kunt u de keuze maken uit de voor uw  geldende zuivelonderneming ten aanzien waarvan het mandaat is verleend en waartegen u zich verzet. Deze bezwaarbrief dient vóór 30 mei bij RVO te zijn.

De tweede brief met als titel B2_Model brief zuivelverwerker is een algemene brief aan uw zuivelonderneming waarin u aanspraak maakt op uw melkgelden. Bovenaan de brief vind u een stukje uitleg over o.a. het moment waarop u deze brief dient te versturen aan uw zuivelonderneming.

Wij adviseren u een dossiermap aan te leggen met daarin (kopieën) van de beschikkingen van de verschillende periodes, afschriften van de door u verstuurde bezwaarschriften met de documenten van aangetekend versturen, enz. aan te leggen.

Deze bezwaarschriften betekenen geen enkele risico voor de derogatie, de bezwaren richten zich puur op de manier waarop men geld denkt te kunnen innen. RVO dient u daarvoor langs de normale weg een beschikking te sturen.

Bezwaar maken, betekend niet dat u niet meer onder de regeling valt of dat u niet zou moeten voldoen aan de consequenties die de regeling op dit moment heeft voor melkveehouders.

Het is echter wel zo dat als er geen bezwaar gemaakt wordt op de verschillende punten, het wel zeer lastig, zo niet onmogelijk is, om op een later tijdstip uw gelijk te halen of geleden schade te claimen.

De DDB kan niet voor u beslissen of en waartegen u bezwaar maakt, maar wil u met behulp van deze voorbeeldbrieven wel van dienst zijn, om bezwaar te kunnen maken.

PS. In de bijlage vind u Brief B1 als Word document (waarin u zelf de tekst kan aanpassen) en als Word formulier (waarbij een aantal zaken via een keuzeveld in de brief worden gezet). Aan u de keuze welke u wilt gebruiken.

Via deze link zijn de documenten tot 2 juni 2017 te downloaden in word.


Downloads: Zeer belangrijk bericht