Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier. Voor de PDF versie, klik dan hier.

MELK-NIEUWS

EMB Niewsbrief februari 2013

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Een nieuw jaar is begonnen. Een jaar waarin belangrijke besluiten zullen worden genomen. Onze toonaangevende eis voor een flexibel, aan de melkmarkt aangepaste volumeregulering door middel van een Europees monitoringsagentschap staat nog steeds voorop. Jammer genoeg wil de meerderheid van de landbouwpolitici in de landbouwraad van het Europees Parlement van een duurzame vorm van melkproductie na 2015, niets weten. 

Met deze feiten in het achterhoofd kan het positieve resultaat van de stemmingsronde, eind januari, met betrekking tot een vrijwillige productiereductie met financiële vergoeding, deels als een succes worden beschouwd. Echter, de voorwaarden voor de concrete uitvoering van deze regeling stemmen absoluut nog niet tot tevredenheid. Er moet nog veel aan verbeterd worden. 

Ook is het positief dat de cirkel van politieke vertegenwoordigers buiten de landbouwraad om, die het belang van onze zorgen erkennen en ons in onze lobby ondersteunen, steeds groter wordt. Daarom is het nog belangrijker, om nadrukkelijk met deze beleidsmakers in Brussel samen te werken. 

Dat ook de samenleving inmiddels het belang erkent van onze eis, blijkt uit de grote demonstratie die op 19 januari tijdens de Grüne Woche in Berlijn werd gehouden. Meer dan 25.000 mensen trotseerden de kou en gingen de straat op om te demonstreren voor een onmiddellijke wijziging van de huidige landbouwpolitiek. Daar mogen we als melkveehouders hen heel hartelijk voor bedanken! Hoe dramatisch de situatie inmiddels is, blijkt uit de resultaten van de studie naar de volledige kosten van de melkproductie in Duitsland. Deze studie werd tijdens een persconferentie op de Grüne Woche gepresenteerd door de Deutsche Milch Board en de EMB. De volledige studie kan op de home page van de EMB worden gedownload. 

Het jaar 2013 zal sowieso voor ons als melkveehouders beslissend zijn. Daarvoor wens ik ons allemaal kracht en saamhorigheid toe, om onze eisen nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen en richting te geven aan de juiste koers na 2015. 

Erna Feldhofer (Bestuurslid van de EMB en voorzitter van de Oostenrijkse IG Milch)


Stemming over gemeenschappelijke organisatie van de landbouwmarkten stelt Europese
melkveehouders teleur 

 De EMB publiceerde het volgende persbericht over de stemming in de landbouwraad van het Europees Parlement over de GMO verordening: 

Brussel, op 24 januari 2013 stemden de leden van de Landbouwraad van het Europees Parlement over de hervorming van de Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten in de EU. De Raad stemde voor de voorstellen over de introductie van de vrijwillige reductie van productie en de oprichting van een Europees monitoringsinstrument dat de voedselprijzen in beeld brengt. Jammer genoeg worden leden van coöperaties niet in staat gesteld om de hoogte van de melkprijs vóór levering  te weten te komen.  Daarnaast werden de geringe bundelingsgrenzen voor producentenorganisaties (3,5% op Europees en 33% op nationaal niveau)  vastgelegd.

Na de stemming verklaarde Romuald Schaber, President van de European Milk Board (EMB), de Europese overkoepelende organisatie voor melkveehoudersorganisaties: “Hoewel er een paar veelbelovende zaken werden aangenomen zoals de mogelijkheid om vrijwillig de productie te reduceren, greep de Raad niet de mogelijkheid om werkelijke stappen te zetten richting het voorkomen van overproductie op de Europese melkmarkten. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het noodzakelijk permanente, flexibele instrumenten te implementeren om de markt te reguleren, zoals bijvoorbeeld het Europese monitoringsagentschap. Dit is de enige mogelijkheid in de toekomst om melkveehouders een fatsoenlijk inkomen te garanderen, dankzij kostendekkende melkprijzen. Slechts het monitoren van de markt zonder de mogelijkheid om het volume actief te kunnen reguleren, zoals de Europese Voedselprijzen Monitoring gaat doen, is niet genoeg."

Melkproducenten in Europa hopen nu dat de stemming in de plenaire zitting van het Europees Parlement, dat gepland staat voor maart 2013, een besluit in de goed richting oplevert. 

EMB persbericht


Duitse kosten voor melkproductie ver boven 40 cent

Wetenschappelijke studie van de MEG Milch Board en de EMB toont productiekosten in de melksector, met update per kwartaal

(Berlijn, 17.1.2013)Het heeft al veel te lang geduurd: een betrouwbare, continue berekening van de productiekosten in de melksector.  Eén die rekening houdt met arbeidsuren van de bedrijfshoofden en hun familieleden, gedifferentieerd per regio, terwijl de methode tegelijkertijd cijfers produceert die in de gehele EU vergelijkbaar zijn.  De studie waartoe eind 2011 opdracht werd gegeven door de European Milk Board (EMB) en de MEG Milch Board aan het Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL) (Bureau voor Landbouw en Rurale  Economie), berekende de nationale productiekosten om aan deze eisen te voldoen. De studie is in eerste instantie gebaseerd op de data van de Farm Accountancy Data Network (FADN) van de Europese Commissie. Dit is een betrouwbare, representatieve en volledige basis voor de studie. Ten tweede worden de prijsindexen gebruikt van agrarische productiemiddelen zoals voer, kunstmest, zaadgoed en energie van het Duitse Bureau voor de Statistiek om de EU data te actualiseren.

Een derde belangrijke basis voor de berekening is de loonvariabel, die de arbeidsuren van de bedrijfshoofden en hun meewerkende familieleden bevat. De resultaten voor Duitsland zijn momenteel beschikbaar en kunnen ieder kwartaal worden bijgewerkt. Voor andere EU-landen zullen op basis van dezelfde berekeningsmethode, de kosten worden berekend in de komende maanden en jaren. Dit betekent dat de cijfers in de gehele EU met elkaar vergeleken kunnen worden – een belangrijk punt in een markt met internationale dimensies.     

Resultaten van de studie

De Duitse kostenberekening voor oktober 2012 is berekend op basis van melk met 3.3 procent eiwit en 4.0 procent vet, exclusief BTW:

In het Noorden (Noordrijn Westfalen, Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein) is de gemiddelde kostprijs 43.06 cent per kilo melk. De subsidies en inkomenstoeslagen zijn al van de totale kosten afgetrokken. 

In het Zuiden (de Saar, Beieren, Baden-Württemberg, Rijnland-Palts, Hessen) gemiddeld 51.03 cent per kilo melk na aftrek van de subsidies en inkomenstoeslagen.

In het Oosten (Thüringen, Saksen, Saksen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren) is de gemiddelde kostprijs na aftrek van subsidies en inkomenstoeslagen, 45.07 cent per kilo melk.

European Milk Board: “Beleidsmakers moeten deze cijfers gebruiken!”

Deze cijfers zijn bepalend voor het vaststellen van kostendekkende melkprijzen. Voor de EMB is het essentieel dat beleidsmakers deze cijfers gebruiken bij het opzetten van een Europa breed monitoringsagentschap. Het monitoringsagentschap kan de berekende kosten als basis gebruiken voor het berekenen van een eerlijke melkprijs. Wat bereikt kan worden door een flexibele regulering van het volume aan de marktvraag. Alleen met deze basisvoorwaarden kan de situatie van producenten in de waardeketen werkelijk verbeterd worden.

De studie toont duidelijk de grote kloof aan tussen de werkelijke productiekosten en de melkprijs die aan de producenten wordt uitbetaald. Daarom vindt de EMB, met het oog op de berekende kosten, een boerenmelkprijs van tenminste 50 cent essentieel. Vorig jaar, echter, lag de gemiddelde Duitse melkprijs op 31,5 cent per kilo melk.  

MEG Milch Board: “Studie maakt onderhandeling op gelijkwaardige basis, mogelijk”

Tenslotte: de MEG Milch Board heeft haar oprichtingsdoelstelling bereikt door samen met de European Milk Board (EMB) een wetenschappelijke onderbouwing van de huidige kostprijs te bewerkstelligen. Het is een unieke studie die voor de eerste keer de melkveehouders toont waar ze staan en in welke richting de markt in de toekomst moet bewegen. Het deskundig advies ondersteunt de koerswijziging die is voorgesteld door beleidsmakers die een sterke, concurrerende positie voor melkveehouders in de voedselketen willen creëren.

Het deskundig advies dat nu op tafel ligt, maakt het mogelijk voor elke melkproducent en -producenten organisatie om te onderhandelen op gelijkwaardige basis.  Terwijl eerder op vage argumenten werd gevaren, kan men nu - zoals gebruikelijk is in de vrije economie - op harde kostprijscijfers terugvallen. In eerste instantie zal het niet van belang zijn of de vastgestelde productiekosten die de toetsing kunnen weerstaan, volledig kunnen worden doorgevoerd. Belangrijk is dat steeds meer producenten het deskundig advies overnemen. Het bundelen van producenten wat breed wordt gesteund, zelfs door beleidsmakers, is daarvoor aan de orde van de dag, vooral nu. hoe meer productie wordt gebundeld, hoe groter de invloed van het deskundig advies zal zijn aangaande de productiekosten.  

De beschikbare cijfers zullen in een index worden opgenomen in het eerste kwartaal van 2013. Deze MELK MARKEER INDEX zal snel worden aangepast aan de ontwikkelingen van de kostprijs. Details zullen spoedig worden gepresenteerd door MEG Milch Board.

Gezamenlijk persbericht van de EMB en de MEG Milch Board  


Overzicht van de economische situatie in de Poolse melksector

Polen heeft een prachtig potentieel voor de productie van melk en streeft er naar om daar gebruik van te maken. Het aandeel van de zuivelsector in de totale productie van landbouwproducten, bedraagt 15.6%. Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie, verkeren zowel de individuele boeren als de gehele zuivelsector in een proces van herstructurering, consolidering en modernisering.

In 2012 bedroeg het aantal melkkoeien, 2,4 miljoen, (11% minder dan in 2004). Ondanks de daling van het aantal koeien, groeit de melkproductie – naar ongeveebcsc-textp width=ic-textr 12,4 miljard kilo in 2012. De daling van het aantal koeien wordt gecompe style=nseerd door de stijgende productie per koe van 22% in de laatste acht jaar.

In termen van de wereldwijde productie, staat Polen op de vierde plaats in de EU qua melkproductie ( 8.2% van de totale EU productie) en twaalfde in de wereld (2.1% van de totale wereldproductie). In termen van het melkquotum, staat Polen op de zesde plaats in de EU, alleen Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Nederland en Italië hebben een groter melkquotum. Sinds de toetreding van Polen tot de EU, is het gebruik van melk op het eigen bedrijf gedaald met 21%.  In het quotumjaar 2012/13 is het quotum van Polen 9.96 miljard kilo melk, inclusief de quota voor eigen gebruik –0.16 miljard kilo. Herstructurering van de zuivelsector heeft geresulteerd in een afname van 13% van het aantal melkkopers en melkverwerkers in vergelijking met 2004. 70% van de melk wordt verwerkt door coöperaties. 

Het jaar 2012 was een verliesgevend jaar voor de Poolse melkveehouders, deels door de val van de melkprijs in vergelijking met 2011, de steeds verder oplopende kosten en een verlaging van de winstgevendheid van de productie van melk. De prijs voor voer steeg het sterkst; mengvoeder werd 19% duurder terwijl koolzaadmeel wel 50% duurder werd. Herstructurering en modernisering, zowel in de verwerkende sector als op de melkveebedrijven, dwongen de melkveesector om geld te lenen bij banken, wat leidde tot meer schulden. Al deze factoren in ogenschouw genomen, is het noodzakelijk dat er snel efficiënte en effectieve marktinstrumenten worden geïmplementeerd om de noodzakelijk stabiliteit en winstgevendheid van melkproductie te garanderen. 

Dorota Smigielska (Poolse Federatie van Veefokkers en Melkveehouders)


BDM symposium: realistische benadering melkproductie noodzakelijk 

Op 19 januari j.l. kwamen ongeveer 1200 melkveehouders op uitnodiging van melkveehoudersorganisatie BDM – één van de ledenorganisaties van de EMB - naar het BDM-symposium tijdens de Internationale Grüne Woche in Berlijn. Dit jaar was het thema van het symposium: “Kostendekkende melkproductie: fictie of noodzaak?”.

Diverse competente sprekers wierpen vanuit verschillende zienswijzen, hun licht op dit thema. Dr. Karin Jürgens van het Bureau voor Landbouw en Rurale Economie (BAL) presenteerde de werkwijze en resultaten van de studie die in opdracht van de European Milk Board (EMB) en de MEG Milch Board is ontwikkeld om de realistische kosten voor de melkproductie in beeld te brengen.

De berekening toont aan dat , na aftrek van de subsidies en toeslagen, de productiekosten in Duitsland in oktober 2012, 51 cent per kilo waren in het Zuiden, 43 cent in het Noorden en 45 cent in het Oosten, aldus Dr. Jürgens. 

In zijn toespraak benadrukte Dr. Gerhard Dorfner van het Beierse Staats Instituut van het Agrarische Departement van Agrarische Economie het verschil tussen de verschillende boerderijen en hun kosten. Discussie over de kosten is belangrijk, zei hij, omdat ze het voortbestaan van het melkveebedrijf, bepalen.

Landbouw is meer dan productie, zei Dr. Clemens Dirscherl, de ambtenaar van sociaal-agrarische zaken van de EKD (protestantse kerk in Duitsland). Er moet sprake zijn van toegevoegde waarde tegenover de pure productiekosten. Compensatie gelden zijn een indirecte route naar een eerlijke beloning, omdat eerlijke beloning moeilijk te bereiken is in een wereldwijde markt waarbinnen concurrentie zo beetje tot “fetisj” is geworden.

In zijn speech verwees Ekhard Fuhr, cultuur en maatschappij correspondent voor de Duitse krant “Die WELT”, naar het belang van melkproductie in het culturele landschap. Melk moet uit de anonimiteit worden gehaald, benadrukte hij. Het zou niet over de wereld moeten worden gesleept als poeder.

Als voorzitter van de MEG Milch Board, sloot Peter Guhl af met de uitspraak dat het vanzelfsprekend is dat er blijvend gekeken moet worden naar de kosten op het individuele boerenbedrijf. Maar voor het vermarkten is het noodzakelijk om de regionale kosten voor de melkproductie te kennen. Met de cijfers die verkregen zijn uit het deskundig advies, kunnen boeren actief deelnemen aan de onderhandelingen met verwerkers over de melkprijs.

De discussie aansluitend aan het symposium met meerdere parlementsleden van de Duitse Landbouwraad en leden van de Europese Landbouwraad, was bij tijden controversieel. Terwijl de Duitse regeringspartijen het huidige landbouwbeleid dat gefocust is op wereldwijde concurrentie, succesvol vinden, waren de leden uit de oppositie het er over eens dat er een fundamentele verandering plaats moet vinden in het landbouwbeleid.   

BDM persbericht


25,000 mensen demonstreren in Berlijn voor een betere landbouwpolitiek! 

Ongeveer 25,000 mensen demonstreerden op 19 januari j.l.  in de Duitse hoofdstad Berlijn voor een groenere en socialere landbouwpolitiek. Onder hen ongeveer 600 tot 800 leden van de BDM – één van de Duitse ledenorganisaties van de EMB.

Met spandoeken met de tekst: “We zijn het zat! Goed eten. Goede landbouwpolitiek. Nu!” demonstreerden consumenten, boeren, activisten, bijenhouders en vele anderen, voor de derde achtereenvolgende keer. De demonstratie startte bij het Centraal Station van Berlijn en ging door het regeringsstadsdeel naar de officiële residentie van de Duitse Kanselier Angela Merkel.

Ondanks de lage temperaturen, hadden veel demonstranten zich opvallend uitgedost en droegen ze spandoeken. 70 trekkers en voertuigen van bijenhouders uit heel Duitsland deden mee in het protest. Samen demonstreerden ze voor een ander landbouwbeleid in het belang van consumenten, boeren, dieren en het beschermen van de natuur in plaats van in het belang van de voedselindustrie. 

Christian Schnier (EMB)


EMB Agenda 

Onderstaand vind u de belangrijkste afspraken in november 2012

  • 15.02.: Lezing op de beurs BioFach in Neurenberg, Duitsland
  • 19.02.: Ontmoeting met EU Commissaris Dacian Ciolos in Brussel
  • 19./20.02.: Vergadering EMB-bestuur in Brussel

Contactgegevens

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org



Downloads: EMB Nieuwsbrief 2013-02