Privacybeleid

De internetsite www.ddb.nu (hierna te noemen de "site") is een initiatief van de vereniging Dutch Dairymen Board, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37126914. Vereniging Dutch Dairymen Board wordt hierna aangeduid met de afkorting "DDB".

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op het adres info@ddb.nu of per telefoon op 06 30 10 58 90.

1. Waarom dit privacy beleid?

Misschien bent u zich er niet altijd van bewust, maar bij het gebruik van onze site en onze Facebook-pagina maakt u een aantal "persoonlijke gegevens" bekend. Volgens de wettelijke definitie zijn persoonlijke gegevens die gegevens waarmee wij u als een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Dat is het geval wanneer we een directe of indirecte link kunnen leggen tussen een of meer gegevens en een natuurlijke persoon.

De DDB hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, namelijk de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (" Algemene gegevensbeschermingsverordeningen "of" GDPR "), evenals de bepalingen die gericht zijn op de uitvoering of aanvulling van de AVG.

Door onze website en onze facebook-pagina te gebruiken, verklaart u dat u het privacy beleid hebt gelezen en gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken, op de manier die hieronder wordt beschreven.

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk aan u worden gecommuniceerd. We raden u echter aan om dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

2.1. De verwerkingsbeheerder

De "verwerkingsbeheerder" is de juridische entiteit die, alleen of samen met anderen, de persoonlijke gegevens bepaalt die worden verzameld, evenals de doeleinden en de technische en organisatorische middelen die de verwerking van deze gegevens omringen.

De DDB is aangewezen als de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens [de 'beheerder'] die worden verwerkt in het kader van haar activiteiten.

3. Op welke basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerkt de DDB uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

Uw toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR);

Ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).

4. Wat zijn de persoonlijke gegevens die zijn verzameld?

We verzamelen alleen die persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken die we nastreven (zie "5. Waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?").

De DDB verzamelt waarschijnlijk de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam en adres)

Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Navigatiegegevens (IP-adres, locatie en inhoud van cookies)

Inhoud van uitwisselingen met de DDB

 Deze gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze site en onze Facebook-pagina, wanneer u contact met ons opneemt en/of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief. De gebruiker zelf bepaalt de omvang van de informatie die hij verstrekt. De persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden die nagestreefd door de DDB zijn gemarkeerd met een *.

De DDB gebruikt ook persoonsgegevens die openbaar beschikbaar zijn, om contact op te nemen met politieke vertegenwoordigers die actief zijn in de landbouwsector en om hen op de hoogte te houden van haar acties en het nieuws in verband met de sector(belangen).

Daarnaast gebruiken we cookies om de gebruiker te herkennen en hem een gepersonaliseerde gebruikerservaring aan te bieden, om zijn technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taalkeuze), om fouten op de site te detecteren en om statistieken te verzamelen.

5. Waar worden mijn persoonlijke gegevens voor gebruikt?

De DDB verzamelt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

-         Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden;

-         Om u onze nieuwsbrieven toe te sturen;

-         Om persberichten, uitnodigingen voor evenementen of andere relevante informatie die van belang kan zijn voor u te delen;

-         Om statistieken te verzamelen over het verkeer en de surfgewoonten van gebruikers;

-         Om de goede werking van de site mogelijk te maken en gebruikers te beschermen tegen fraude en andere strafbare feiten.

6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de DDB. Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens willen delen met onze partnerorganisaties, maar alleen na uw toestemming daarvoor te hebben ontvangen.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie "5. Waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?"). Ze worden uit onze database verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of als u rechtsgeldig gebruik hebt gemaakt van uw recht om ze te verwijderen (zie "8. Wat zijn uw rechten?").

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. Garanderen van eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met het legitieme doel dat wordt uitgelegd in punt 5. Waar worden mijn persoonlijke gegevens voor gebruikt? Ze worden op een passende, relevante en niet-overmatige manier verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doelen bereiken.

8.2. Recht van toegang

Als u in staat bent om uw identiteit te bewijzen, hebt u het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. U hebt ook het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens door de DDB, zoals de doeleinden van de verwerking, de ontvangers van de gegevens, de duur van het bewaren van de gegevens en de rechten die u over uw gegevens kunt uitoefenen.

8.3. Recht op correctie

U hebt het recht om de DDB te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

8.4. Recht op intrekking van uw toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

8.5. Recht op oppositie

U hebt bovendien het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer deze op ons legitieme belang is gebaseerd. U kunt zich bijvoorbeeld op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of verzoeken geen verdere informatie of advertenties van de DDB te ontvangen.

De DDB zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij DDB kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die prevaleert boven uw recht op verzet.

8.6. Recht om uw gegevens te verwijderen (of "recht op vergetelheid")

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als deze niet langer nodig zijn om de nagestreefde doelen te bereiken, als ze illegaal zijn verwerkt door de DDB, als u uw toestemming hebt ingetrokken, als u met succes bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of als het verwijderen van uw gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

8.7. Het recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, bijvoorbeeld de tijd die de DDB nodig heeft om uw verzoek tot verwijdering te verwerken of om de juistheid van uw gegevens te controleren, of als u uw gegevensbescherming nodig hebt in verband met een geschil.

8.8. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde indeling te verkrijgen, die op een computer gewoonlijk worden gebruikt en gelezen, als u ons deze gegevens hebt verstrekt en deze worden verwerkt op basis van uw toestemming. Op uw verzoek kunnen we uw gegevens overdragen aan een andere provider, tenzij dit technisch gezien onmogelijk is.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een schriftelijke aanvraag vergezeld van een identiteitsbewijs per aangetekende post naar de Dutch Dairymen Board, p/a Ged. Schuinesloot 3, 7776 PD Slagharen, of per e-mail naar het adres info@ddb.nu. We zullen zo snel mogelijk en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk reageren.

10. Kans om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de DDB, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl