EMB nieuwsbrief: MELK-NIEUWS november 2013

       

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Na jaren van onderhandelingen tussen de EU en Canada werd midden oktober een vrijhandelsverdrag gesloten. Niemand is echt tevreden met het resultaat. De Franse krant ‘Le Monde’ vatte het verdrag samen in de kreet “kaas voor vlees”. De Canadezen moeten meer Europese kaas importeren (het grootste deel van de kaasimport door Canada is al afkomstig uit de EU) in ruil voor meer Canadees vlees naar de EU.                                           

Hoewel er nog geen definitief akkoord is gegeven door de beide parlementen, zijn kleine boeren aan beide kanten van de oceaan al bereid om de barricaden op te gaan. Want zij vrezen te worden fijngemalen tussen de wielen van het trans-Atlantische vrijhandelsakkoord.

Daarmee wordt ook duidelijk wat een dergelijke ongebreidelde marktliberalisatie teweeg brengt. Het akkoord is eenzijdig gericht op de belangen van grote multinationals, terwijl de rekening wordt betaald door kleine producenten die hun wijze van boeren hebben aangepast op eerlijke, duurzame- en consumentvriendelijke wensen. Het traditionele gezinsbedrijf in de melkveehouderij krijgt daar ook mee te maken. Ook hier is het beter om te reguleren in plaats van het vrijgeven van verwoestende marktkrachten door afschaffing van de melkquota in 2015.  

Het zijn geen goede voortekenen voor het veel verder strekkende vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU, waar achter gesloten deuren zonder enige vorm van werkelijke transparantie over wordt onderhandeld. Want voor de lagere standaards in de Amerikaanse zuivelsector met betrekking tot groeihormonen, is in de EU geen ruimte. Dat moeten de Brusselse beleidsmakers zich realiseren!

Gelukkig, groeit de weerstand van het publiek tegen het beleid van ongebreidelde marktliberalisatie. Daarom ondersteunen de European Milk Board en haar  leden, initiatieven als het Alternatieve Handels Mandaat (zie de uitnodiging voor de startmanifestatie in deze EMB Nieuwsbrief) en de Alliance D19-20 in Brussel, die effectief de organisatie van de  maatschappelijke groeperingen op zich hebben genomen die eerlijker handel en een economisch bestel wensen.

Sieta van Keimpema (Vicepresident van de EMB)


Belgische melkveehouders ontmoeten president van de Europese Commissie

Volgens berichtgeving van het Oost Belgische internetportaal Direkt en dagblad L’Avenir, hebben Belgische melkveehouders van het EMB-lid MIG, de president van de Europese Commissie José Manuel Barroso ontmoet in de Belgische stad Luik. Onder leiding van EMB bestuurslid Erwin Schöpges, grepen de boeren deze gelegenheid aan om hun standpunt over de toekomstige melkproductie in Europa en België uiteen te zetten.

Tijdens de ontmoeting maakten de MIG-leden vooral aan mijnheer Barosso duidelijk dat hij als president van de Europese Commissie moet stoppen met het promoten van industriële landbouw. Door dat te doen, handelt hij alleen in het belang van de multinationale ondernemingen en de banken. Wat echter ook belangrijk is, is het feit dat boeren een eerlijke beloning voor hun werk behoren te ontvangen, want alleen zo hebben gezinbedrijven een toekomst. Daarom is het nodig dat er volumeregulering in de zuivelmarkt wordt toegepast na het einde van de melkquota in 2015 waardoor melkveehouders kunnen voortbestaan en hun kosten kunnen dekken. Het beroep dat Erwin Schöpges op de president van de Commissie deed, was duidelijk: “Doe iets voor ons als melkveehouders!”.

José Manuel Barroso verzette zich tegen de beschuldiging dat hij het vriendje was van de  multinationals. Hij had met hen niets van doen, zei hij. Hij was alleen geïnteresseerd in het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid. Hij toonde zich bereid om meer discussies over dit onderwerp te voeren en sprak zijn dank uit voor de foto met Belgische koeien die hem werd aangeboden, deze herinnerde hem aan zijn eigen thuisregio in Portugal. 

Christian Schnier (EMB)Geen ‘business as usual’ meer

Onderstaand vindt  u de uitnodiging voor een debat, actie en viering van de lancering van het Alternatieve Handels Mandaat (ATM – Alternative Trade Mandate ) op 26-27 november 2013 te Brussel

Het huidige handelssysteem werkt niet. Tonnen voedsel – vaak onveilig – worden weggegooid terwijl aan de andere kant miljoenen mensen honger lijden. De EU handelspolitiek heeft een grote rol gespeeld in het veroorzaken en verergeren van de huidige crises in onze economie, ons voedsel, energie en milieu. Maar de recente lancering van de vrijhandelsonderhandelingen tussen de EU en de VS tonen aan dat de EU op dezelfde weg doorgaat met destructieve handelsakkoorden die de sociale en milieu garantie ondermijnen ten gunste van de belangen van grote ondernemingen.

De Alternatieve Handels Mandaat Alliantie, een groep van bijna 50 maatschappelijke organisaties waaronder de EMB, heeft een alternatieve visie ontworpen voor de Europese handelspolitiek – één die de mensen en de aarde voorop zet vóór de grote handelsketens.

Kom ook op 26 - 27 november in Brussel, kort voor de start van de WTO-top (World Trade Organisation) op Bali, waar we ons alternatief voor het eerst aan de wereld presenteren en onze plannen voor een sterke campagne uiteen zetten in de aanloop naar de Europese verkiezingen die onze visie tot realiteit moeten maken. 

Programma:

26 November 2013

13:30-18:00 Verzamelen met Europese actievoerders en Zuidelijke landen, om onze alternatieven en campagne te presenteren en bediscussiëren in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2014.

18:00-22:00 Heerlijk eten & drinken en live muziek

27 November 2013

10:00-12:00 Gezamenlijke actie: wandeling van verzet en alternatieven door het EU kwartier

13:00-15:30 Bijeenkomst van Alternative Trade Mandate Alliantie om de Europese verkiezingscampagne te bespreken 

Voor meer informatie kunt u kijken op de ATM website:http://www.alternativetrademandate.org/

Christian Schnier (EMB)Huidige situatie in de Ierse melkveehouderij

Het jaar 2013 heeft twee uitersten in de melkveehouderij laten zien in Ierland. Het eerste half jaar werd gekarakteriseerd door slechte weersomstandigheden waardoor veel voer moest worden aangekocht. Dit leidde tot hogere kosten en hogere schulden voor de Ierse melkveebedrijven. Terwijl het tweede half jaar werd gekenmerkt door exceptioneel goed weer die leidden tot hogere grasopbrengsten en een substantiële groei van de melkproductie over het totale eiland.   

Oktober is ook weer een milde maand geweest met weilanden vol gras en meer dan voldoende ruwvoer voor de winterperiode die er aan komt. Natuurlijk wordt verwacht dat de melkveestapel in november in een aantal delen van het land niet meer kan worden geweid. Dit uitzonderlijke weer gecombineerd met basismelkprijzen van 39 cent per liter, heeft geleid tot een melkproductie over het landelijk melkquotum heen. 

Gebaseerd op de maandelijkse leveranties, zit Ierland momenteel  0.42% over het melkquotum aan het einde van september. Dit in vergelijking tot 4.6% onder quotum, eind mei. Er wordt aangenomen dat de melkproductie eind oktober nog verder is toegenomen waardoor  Ierland 1% boven de gewogen cijfers zit aan het einde van de maand. Dit betekent bijna zeker dat er superheffing moet worden betaald aan het einde van het quotumjaar, als er geen sterke rem op de productie komt in de komende maanden.

Paul Smyth (ICMSA)Economische situatie van Duitse melkveehouders al enige tijd gespannen

De melkveebedrijven zijn nog ver verwijderd van herstel door de gevolgen van de melkcrisis. Dat is het resultaat van een evaluatie van de cijfers van het accountancy data netwerk en het EU    Farm Accountancy Data Network (FADN) uitgevoerd door het Duitse Bureau voor Landbouw- en Plattelandsontwikkeling (BAL) in opdracht van de MEG Milch Board.

Allereerst heeft Dr. Karin Jürgens (BAL) de lange termijn ontwikkeling van het landbouwinkomen (netto toegevoegde waarde) bestudeerd, rekening houdend met het verlies aan koopkracht. Het reële inkomen voor melkveehouders is de laatste twintig jaar niet alleen niét gestegen, het is zelfs sterk gedaald vergeleken met het basisjaar 1991. De daling is vooral duidelijk op de grotere bedrijven. De structurele verandering, de stijging van de melkproductie en de groei van de melkgevende veestapels hadden geen positief effect. In het Duitse Bondsland Rijnland-Palts bijvoorbeeld, daalde het inkomen van bedrijven met 90 melkkoeien van 102,000 naar 90,000 euro tussen 2002 en 2009, gelijk aan een reëel inkomen van 64,000 euro. In Sleeswijk-Holtein  steeg het nominale inkomen licht van 110,000 euro (2002) naar 119,000 euro (2009), gelijk aan een reël inkomen van net 84,000 euro. De kosten van levensonderhoud  en lonen voor de gemiddeld 2,4 arbeidskrachten zijn nog niet afgetrokken van deze bedragen.  De grootste daling werd veroorzaakt door de melkcrisis in de twee opeenvolgende jaren 2008 en 2009, met jaarlijkse inkomensverliezen van 15 tot 50 procent.

“De gevolgen van de melkcrisis houden tot de dag van vandaag aan”, zegt Jürgens. “Op de grotere melkveebedrijven, zijn momenteel de schulden per kilo melk gemiddeld 30 tot 50 cent. Dat is niet alleen het dubbele van de schuld op kleinere bedrijven, maar deze schuld daalt ook niet ondanks de duidelijke groei van de melkproductie.” Het gevolg is dat de schulden over een langere periode worden afbetaald, dat netto investeringen kelderden direct na de crisis en dat reserves zijn uitgeput. “Het cashflow niveau maakt duidelijk dat de liquiditeit van de bedrijven acuut bedreigd zou zijn zonder de bedrijfstoeslagen”, vervolgt Jürgens.

“We hadden verwacht dat de resultaten slecht zouden zijn, maar deze cijfers overtroffen onze bange vermoedens”, zegt de voorzitter van de MEG Milch Board, Peter Guhl over de resultaten van de analyse. “Als melk in heel Duitsland blijvend moet worden geproduceerd, moeten melkveehouders wel de kans krijgen om in ieder geval deel te nemen aan de markt en te profiteren van de huidige goede verkoopprijzen van melk.”

Ute Zöllner (MEG Milch Board)Noord Ierland: Farmers for Action dringen aan op wetgeving betreffende productiekosten

Farmers For Action (FFA) in Noord Ierland hebben de kans gegrepen om bij de landbouwcommissie van het regionale parlement van Noord Ierland aan te dringen op een wetsvoorstel waardoor de Noord Ierse boeren minimaal een kostendekkende prijs voor hun producten moeten ontvangen plus een marge om als vangnet te fungeren. Dit idee vond zijn oorsprong tijdens de deelname aan een zitting over het GLB door de organisatie Fairness for Farmers in Europe – waar FFA lid van is – en werd in januari 2011 aan de Europese Commissie gestuurd.

Zowel in Noord Ierland als in Europa zeggen politici dat ze niet in de vrije markt in kunnen breken. Echter, de gedecentraliseerde overheid van Schotland probeert momenteel om een minimale prijs voor alcoholhoudende dranken te introduceren in zijn grote supermarkten om het     drankmisbruik onder jongeren te voorkomen. Maar hoe kunnen ze dat doen? Het antwoord is – als sociaal vraagstuk. Volgens professor Wetherill, expert op het gebeid van EU wetgeving aan de Oxford Universiteit, kan de EU niet ingrijpen op de vrije markt behalve wanneer het een sociaal vraagstuk betreft en zodra het sociale vraagstuk in het geding is, wint het sociaal belang!

Dit is de ticket naar het succes voor FFA in Noord Ierland als we door de politieke mazen heen komen. Met één op de vier gezinnen in het Verenigd Koninkrijk die leven onder de armoedegrens, om maar niet te spreken van de enorme toename van de vraag naar crisishulp  , hebben we het benodigde bewijs. De FFA vreest echter dat de grote ondernemingen en andere belanghebbenden hun invloed op politici aan zullen wenden om tegen het voorstel te stemmen.  FFA heeft de afgelopen periode besteed aan het lobbyen bij politieke partijen die betrokken zijn bij de landbouwcommissie en zijn nu van plan om in gesprek te komen met de kerkleiders van Noord Ierland om politici te dwingen zich te scharen achter dit voorstel waarbij het twee jaar kan duren voordat de wet er is. We houden u op de hoogte van de voortgang.

William Taylor (FFA UK NI coördinator)


EMB Agenda

Onderstaand vindt u de belangrijke afspraken van het EMB bestuur in november 2013:

  • 5.11.: Advisory group on milk van de Europese Commissie in Brussel

  • 6.11.: Debat over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) in het  Europees Parlement, Brussel

  • 26/27.11: EMB ledenvergadering in Hamburg, Duitsland

  • 28.11.: Presentatie van de Italiaanse Faire melk in Milaan, Italië

    Colofon

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org