dinsdag 29 november 2022

Black Friday voor de boeren

Vrijdag 25 november 2022. Black Friday. De start van “De grote Uitverkoop” … van de agrarische sector. Black Friday met onze landbouw. Onze bedrijven. Ons platteland.

Via “een fatsoenlijk en waardig transitieproces”, aldus minister van S&N, Van der Wal in haar brief met de titel Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daar denkt de gemiddelde Nederlandse boer heel anders over: een minister die haar “aanbod” vergezeld laat gaan van een dreigement tot onteigening snapt niet wat woorden als “waardig” en vooral “fatsoenlijk” inhouden. Zoals het begrip ‘menselijke maat’ - dat ook een aantal keren voorbijkomt – ook volstrekt ongepast is in de vier brieven van de diverse ministers.

Doodvonnis
De impact van de brieven is in al hun omvang, het doodvonnis voor een groot deel van de landbouwsector en de melkveehouderij in het bijzonder. Ze bieden geen perspectief en geen reëel toekomstbeeld. Dat is geen rellerige, overdreven conclusie die we zomaar uit de lucht grijpen, maar was al de uitkomst van vele analyses, zoals de impactanalyse die ZuivelNL in september jongstleden presenteerde. Toen er nog zicht was op derogatie.

Het was toen ook al duidelijk, dat als dit kabinet en deze ministers wensen te volharden in hun stapeling van maatregelen en doelen (zoals ze deze al presenteerden in het regeerakkoord, de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn), het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de KDW, het 7eAPN, de klimaatopgave, enz., en nu in maar liefst vier brieven) ze de bodem onder de landbouwsector vandaan trekken.

Cherry picking 
“Het kabinet kondigt in deze brief aan om aan de slag te gaan met de aanpak voorgesteld door de heer Remkes” zien we meerdere keren in de brieven staan. Niets is minder waar. Dit kabinet doet aan cherry picking. Pikt alleen die zaken uit die hen goed uitkomen.

Dus nergens zien we de dringende oproep van Remkes terug, om GEEN AMMONIAK UIT TE RUILEN TEGEN STIKSTOFOXIDEN!!! Dat is men even vergeten – een kwaal in dit kabinet.

De reden om Remkes advies even “te vergeten” wordt ook duidelijk in de brieven: een prioriteitenlijst. Daarmee wordt vast die pagina’s lange lijst met grote illegale uitstoters bedoeld. Illegaal wordt gelegaliseerd door legale bedrijven het mes op de keel te zetten. 

In strijd met de wet
Wat men ook heeft ‘vergeten’ zijn de talloze wetenschappers die zowel AERIUS als de Kritische Depositie Waarde (KDW) naar de prullenbak hebben verwezen: het eerstgenoemde rekenmodel omdat deze totaal ongeschikt is om de depositie van het individuele bedrijf te schatten (afwijkingen tot 100%) en onmogelijk een bewezen lijst van piekbelasters op kan leveren.

Terwijl de  KDW nooit als doel gebruikt had mogen worden. De KDW’s in Nederland zijn dusdanig onmogelijk geformuleerd, dat ze in 88% van de gevallen onhaalbaar zijn (of in 71% van de gevallen wanneer we alle leven uit Nederland verbannen). “De KDW gaat uit de wet”, staat in één van de brieven van minister Van der Wal, maar wanneer??? Daar geeft ze geen antwoord op. Ik schat zo maar in dat dit pas zal zijn, nadat de sector al is opgeruimd.

Doelen in een wet formuleren die niet haalbaar zijn, mag niet. Maar met wat wel of niet mag, heeft dit kabinet helemaal niks: zij voeren wetten in zoals het hen goed dunkt en wensen zo ook om te gaan met gerechtelijke uitspraken. Immers, ten aanzien van de PAS melders, heeft de rechter dit kabinet bevolen ALLE PAS-melders op zo vroeg mogelijke termijn, te legaliseren (artikel 1.13 a Wnb). ALLE PAS-melders. In de brieven staat dat het kabinet van plan is ‘de meeste’ van de PAS-melders te legaliseren.

Stikstofdepositiewaarde
Remkes deed de aanbeveling dat de sectorplannen meegenomen moesten worden in de brieven. Daar is niks mee gedaan! FDF heeft een handreiking gedaan met een zeer goed uitvoerbare aanpak waar de boeren van Nederland mee aan de slag willen: de Stikstofdepositiewaarde, en die de stikstofreductie oplevert die dit kabinet wenst terwijl Nederland economisch van het slot gaat. Het kabinet heeft die uitgestoken hand van de sector – alweer – afgeslagen. Omdat ze andere plannen heeft met de eigendommen van agrarische ondernemers in Nederland.

Gebiedsanalyses
‘Op ministerieel niveau liegen’ komt in de brieven ook weer ruimschoots aan de orde: zo bestaat alleen in de realiteit van dit kabinet, de vooringenomenheid dat stikstofemissie of -depositie gereduceerd moet worden in de Vogel- en Habitatrichtlijn, terwijl ook alleen in de politieke realiteit van Rutte IV, stikstofdepositie en -emissie de bewezen redenen zijn, dat het slecht gaat met bepaalde ecosystemen. Niets is minder waar. Het woord ‘stikstof’ komt in de gehele VHR niet voor terwijl uit de 118 gebiedsanalyses die in 2017 zijn opgesteld (van de natuurgebieden die stikstofgevoelig zijn) staat dat er wetenschappelijk gezien, redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen worden gehaald.  Met als beheermaatregel: maaien en plaggen. Zo eenvoudig kan stikstofdepositie succesvol worden opgelost.   

Energie
Wat hebben we de afgelopen maanden als landbouwbelangenbehartigers - ondanks bovenstaande ellende - veel opties aangeleverd om dit kabinet tegemoet te komen. Daarnaast werd door boeren deelgenomen aan bijeenkomsten waar de ministers van landbouw – vergezeld van een batterij pers – even langskwamen voor een plaatje en een kort praatje. Boeren namen daarnaast ook deel aan commissievergaderingen zoals in de Tweede Kamer, om op heldere wijze te verwoorden waar het beleid tekortschiet.  

Dit kabinet volhardt in onwetenschappelijke kwakzalverij omdat ze de sector op willen offeren aan andere sectoren. Daarom bedreigen ze boeren met onteigening wanneer deze niet buigen binnen een jaar.

En hoe krijgt dit kabinet het in hun hoofd om zelfs maar te suggereren dat ze een claim op de grond willen leggen! Dit proberen te verankeren in die nieuwe Omgevingswet die de rechten van alle burgers van Nederland, met voeten gaat treden! Deze terreur overschrijdt alle grenzen. Heeft met “fatsoenlijk” en “waardig” helemaal niks te maken. Met hun  dreigementen dwingen ze boeren opnieuw terug in de loopgraven.

Nooit zullen wij accepteren dat dit kabinet – dat inmiddels op geen enkele steun in de samenleving meer kan rekenen, juist door hun niet-aflatende terreur tegen de eigen bevolking – ons als derderangsburgers behandelt en bedreigt. We gaan ons beraden, welke stappen ondernomen moeten worden, liefst samen met de andere landbouwbelangenbehartigers. Met deze opstelling kan het kabinet zich klaar maken voor een hete winter!

Het bestuur van de DDB
Sieta van Keimpema, voorzitter