donderdag 23 april 2015

Comité van de Regio’s staat achter melkveehouders

Opiniebericht: Comité van de Regio’s omarmt EMB Markt Verantwoordelijkheid Programma

(Brussel, 22/05/2015) Twee weken nadat het melkquotumsysteem voor de Europese melkveehouders is beëindigd, luidt het Comité van de Regio’s (CvdR) de alarmklokken.

In het op 16 april aangenomen rapport over de zuivelmarkt, waarschuwen de leden van dit Europese Comité voor de problematische toekomst van de EU-zuivelsector.

Bovendien beschouwen de vertegenwoordigers van het Comité, het Markt Verantwoordelijkheid Programma, ontwikkeld door de European Milk Board (EMB), als een flexibel, rendabel concept om marktverstoringen tegen te gaan.

In hun  standpuntbepaling, dat een kritische blik werpt op het EU zuivelbeleid, focussen de leden van het CvdR op de concrete, huidige ontwikkelingen. Ze waarschuwen er bijvoorbeeld voor, dat de EU momenteel “geen effectieve instrumenten” heeft om fluctuaties in de melkprijs voor melkveehouders terug te dringen of om garanties te bieden in het geval de melkprijs ineen stort.

Romuald Schaber, president van de European Milk Board, verwelkomt het initiatiefrapport: “De steun van het Comité van de Regio’s is een belangrijk signaal voor ons. Dit jaar worden de melkveehouders in de EU al getroffen door een aanzienlijke daling van de melkprijzen, die het voortbestaan van een aantal van hen bedreigt. Het is onacceptabel, dat de Europese Commissie tot 2018 werkeloos toekijkt, terwijl veel melkproductie wordt vernietigd. Met de ruggensteun van het CvdR zullen we doorgaan met het uitoefenen van druk voor de invoering van het Markt Verantwoordelijkheid Programma dat we hebben ontwikkeld.”

De Brusselse vertegenwoordigers van de regio’s zijn van mening, dat het Markt Verantwoordelijkheid Programma, dat door de EMB is ontwikkeld een “flexibel, concreet en kosteneffectief instrument is dat nu moet worden onderzocht door de juiste instellingen op zijn uitvoerbaarheid. Het doel van het programma is om de zuivelmarkt te stabiliseren in tijden van crisis. In 2013 heeft het Europese Parlement aangedrongen op een steunmechanisme voor melkveehouders, waarmee ze vrijwillig hun productie konden reduceren in tijden van crisis. Het Comité van de Regio’s richt nu haar schijnwerpers op de toentertijd in de aanloop naar de Hervorming van het GLB, door de Landbouwministers verworpen eis van het EU parlement.

 Het koppelen van de EU-melkprijs aan de wereldmarktprijs wordt tevens ernstig bekritiseerd.

Het CvdR vindt de nauwe koppeling tussen de boerenopbrengstprijs voor melk in de EU en de wereldmarktprijs, onacceptabel. Volgens het standpuntrapport zou de EU als blauwdruk modellen moeten gebruiken, waarin de prijsindexering verbonden is met de werkelijke productiekosten en niet met de wereldmarktprijzen. Het voorbeeld van Canada toont aan, dat op deze manier “een duidelijk stabielere en hogere melkprijs gegarandeerd kan worden dan in Europa”.

Het rapport wijst nog op andere zwakke punten in het EU zuivelbeleid in verband met het “Melkpakket”. Diens effectiviteit wordt bijvoorbeeld ernstig belemmerd, doordat de coöperaties die meer dan 60% van de melk in Europa vermarkten “zijn losgeraakt van hun contractuele verplichtingen en productiecontrole.”

In het recentelijk ingestelde Europese Melk Markt Observatorium ziet het CvdR meer ruimte tot verbetering van de situatie. Het CvdR dringt er op aan dit observatorium snel te ontwikkelen tot een regulerend instrument en het niet te laten bij een instrument om met terugwerkende kracht zaken vast te stellen”. Het CvdR heeft ook kritiek op de grotere oriëntatie van het Europese zuivelbeleid op export naar ontwikkelingslanden. Na de afschaffing van protectionistische tarieven, gaat dit in het bijzonder ten koste van de gezinsbedrijven en de kleine melkverwerkers in West Afrika.

De EMB roept de Europese Commissie op om zijn verantwoordelijkheid te tonen en adequate antwoorden te formuleren op de eisen van het Comité van de Regio’s.

Wij zullen binnenkort meer gedetailleerde analyses over de hoofdpunten in het CvdR rapport versturen.

Achtergrond:

De European Milk Board (EMB) is een Europese overkoepelende organisatie, waar meer dan 20 melkveehouders organisaties lid van zijn uit 15 verschillende Europese landen en die samen meer dan 100.000 melkveehouders vertegenwoordigen. Ongeveer 75% van de melk, die in Europa wordt geproduceerd  is afkomstig uit de lidstaten.