donderdag 4 april 2024

Commissie Deskundigen Meststoffenwet – Onderzoeksresultaten Melkveehouders ZuivelNL

CDM – Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De geplande technische briefing vandaag, 4 april, van de CDM (Commissie Deskundigen Meststoffenwet), waarin onder meer het effect van de voorgestelde maatregelen van minister van LNV op het mestbeleid zou worden toegelicht, is verplaatst naar 18 april 2024 (onder voorbehoud).

Voorafgaand aan deze belangrijke briefing heeft de Dutch Dairymen Board een aantal leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid benaderd. Het doel? Hen voorzien van waardevolle input over de werkwijze van het CDM en de gevolgen van de voorstellen van de minister van LNV en de effecten hiervan op het mestbeleid. En met succes! Leden van politieke partijen zoals SGP en BBB hebben positief gereageerd op dit initiatief. Hans Maljaars, André Flach (SGP) en Cor Pierik (BBB) hebben gebruik gemaakt van het aanbod van de DDB.

Ondertussen heeft NSC-vertegenwoordiger Harm Holman bedankt voor het hulpaanbod, met de verzekering dat hij al over voldoende informatie beschikt.

De afgelopen maanden heeft de DDB intensief overleg gevoerd met landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer om hen te voorzien van essentiële informatie vanuit de sector. Het voorgenomen convenant Dierwaardige Veehouderij stond hierbij de afgelopen maanden centraal, en er zijn diverse gesprekken in Den Haag gevoerd namens de leden van de DDB. Reacties op onze initiatieven en gesprekken in Den Haag laten zien dat verschillende partijen nauwlettend de ontwikkelingen in onze sector volgen, en graag en actief gebruikmaken van de geleverde input.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Projecten Kennisvragen Melkveehouder – 2022 ZuivelNL
Naar aanleiding vanuit kennisvragen die melkveehouders in 2022 bij ZuivelNL hebben ingediend, zijn er in 2023 een tiental uitgewerkt. Een aantal onderzoeksresultaten brengen we graag bij onze leden onder de aandacht:

  • Gratis Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland - Melkveehouder krijgen handvatten om productief kruidenrijk grasland in hun bedrijfsvoering te implementeren. De handleiding bevat: praktische tips voor inzaaien en management, economische berekening, handig afwegingskader.
    Bestellen en downloaden: www.zuivelnl.org/nieuws/productief-kruidenrijk-grasland-in-de-praktijk
  • Handboek Melkveehouderij 2023-2024 - Het Handboek Melkveehouderij is een digitaal naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur en student. Het boek is gebaseerd op kennis en onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen Livestock Research.
    Downloaden en bestellen: www.wur.nl/nl/show/Handboek-Melkveehouderij.htm