Slagharen dinsdag 16 januari 2024auteur: DDB

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied ter inzage - 16 januari tot en met 26 februari 2024

NPLG
Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 kunt u het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) bekijken. De documenten zijn beschikbaar op de website van de Rijksoverheid. Tijdens deze zes weken mag iedereen zijn mening geven over hoe het programma het platteland wil aanpakken (en welke problemen er zijn). In het Nationaal Programma worden de belangrijkste ideeën voor het platteland op nationaal niveau vastgelegd.

Een samenvatting van het NPLG leest u hier

Bedreiging
Ook al verandert de politieke koers in Den Haag na de verkiezingen, het NPLG wordt nog steeds verder ontwikkeld volgens de doelen en afspraken die door het huidige demissionaire kabinet zijn gemaakt. Het NPLG hangt als een bedreiging boven de sector. De ontwikkelingen gaan snel. Als dit wordt ingevoerd, zal het leiden tot aanzienlijke inkrimping van de veestapel en een fors verlies van landelijke kenmerken op het platteland. In het NPLG geeft het Rijk aan welke opgaven en maatregelen gelden op het gebied van natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat.

Provincies
Het NPLG bevat doelstellingen die via provinciale reducties verwezenlijkt moeten worden, de provincies hebben daartoe in juli 2023 hun PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) ingediend bij het Rijk.
In de plannen staat dat in gebieden waar de natuur extra beschermd moet worden, zoals veenweidegebieden en kwetsbare beekdalen, er minder boeren kunnen blijven. Vooral veehouders zullen hier last van hebben.

Van der Wal
Minister Van der Wal heeft aangekondigd dat ze het NPLG nu openbaar maakt om ideeën te verzamelen die het volgende kabinet kan gebruiken bij besluitvorming. De minister benadrukt dat het belangrijk is om 'financiële steun te krijgen om de veranderingen te realiseren', maar ze zegt ook dat het huidige kabinet met beperkte middelen hieraan kan bijdragen. Met andere woorden: de plannen zijn in te zien, maar het is onduidelijk hoeveel geld daarvoor beschikbaar zal zijn.

IPO
Op 15 december publiceerden de provincies gezamenlijk een propositie, met daarin oproep: ‘De nieuwe kabinetsformatie biedt een kans om de samenwerking tussen Rijk en provincies met betrekking tot de opgaven voor het landelijk gebied te vernieuwen en te verbeteren’ (propositie landelijk gebied).

Reageren
Het advies van het DDB-bestuur aan onze leden is, uitdrukkelijk, om te reageren op de internetconsultatie en uw reactie in te dienen. Het NPLG heeft verstrekkende gevolgen voor de sector, het moment van terinzagelegging is minimaal opmerkelijk te noemen, immers de nieuwe coalitie-onderhandelingen zijn in volle gang waar de onderwerpen die de agrarische sector raken onderdeel uitmaken van de onderhandelingen. U kunt uw reactie hier indienen.

Bestuur Dutch Dairymen Board

16 januari 2024