Slagharen donderdag 18 januari 2024auteur: DDB

Keuzewijzer Klimaat en Energie: Dictatuur van de ambtenarij!

Wie de “Keuzewijzer: Klimaat en Energie” leest, krijgt sterk de indruk dat we voor niets naar de stembus zijn geweest. Geschreven door de ‘Formatiewerkgroep Klimaat en Energie’ die volgens eigen zeggen is  “gevraagd ten behoeve van de formatie de stand van (uitvoering van) het klimaat- en energiebeleid te beschrijven en de beleidskeuzes te ordenen die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn en in de formatie aandacht vragen. Het doel van deze taakopdracht, aldus de samenstellers, is geen heroverweging van beleid, maar het in kaart brengen van handelingsperspectief op het Klimaat en Energiedomein (…)”.

D66
Kijken we vervolgens uit wie die’ Formatiewerkgroep Klimaat en Energie’ bestaat dan zien we dat het bestuur bestaat uit Noé van Hulst, Lot Elshuis, Louise van der Eijk, Sam Peeperkorn, Mark Stuurman en Rogier Tesson, ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën. In opdracht van de ministers Kaag en Jetten. Een D66 visie, die daarmee over hun graf heen willen regeren door het nieuwe kabinet duidelijk te maken dat er geen sprake kan zijn van “heroverweging van beleid”.  

Ander beleid
Terwijl juist dát een kenmerk is van een functionerende democratie. De Nederlandse kiezers hebben de zittende partijen duidelijk gemaakt op 15 maart 2023 en nog hardgrondiger op 22 november 2023, dat ze de huidige koers van Rutte 4 afwijzen! De partijen die hebben gewonnen, hebben allemaal een ander beleid beloofd. ‘Nederlanders weer op 1!’ ‘Bestaanszekerheid’. ‘Iedere dag BBBeter’. Het zijn beloftes die we ingelost willen zien.

Keuzewijzer
De Keuzewijzer Klimaat en Energie is een oneindige lijst van vrijheidsbeperkingen voor burgers en ondernemers! Beperking van je recht om je vergunningen te gebruiken zoals je dat wilt, te produceren wat je wilt, je te vestigen waar je wilt, te eten wat je wilt, te reizen waarheen, met welk vervoermiddel en wanneer je dat wilt, te wonen zoals je dat wilt … Het NPLG is onderdeel van deze politieke agenda! (Er was tot 12 januari de gelegenheid om op deze Keuzewijzer te reageren. Zowel de partijen binnen  als de DDB, hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid).  

De Formatiewerkgroep heeft ook een voorzet gedaan op het onderzoeken hóe die vrijheden ons juridisch afgenomen kunnen worden en welke lastenverzwaring kan leiden tot het “kiezen van de juiste levensstijl / gedragsverandering van de consument”.

Een kleine greep uit de talloze dwangmaatregelen
Op blz. 7 wordt vastgesteld dat de landbouw zijn doelen voor 2030 haalt. Desondanks komen er extra beperkingen. Omdat andere sectoren niet op koers liggen. En voorsorterend op de Europese Commissie – Wopke Hoekstra (CDA), die `naar verwachting in 2024 een reductiedoel van ten minste 90% in 2040 t.o.v. 1990 zal voorstellen`.

Mobiliteit en energie op achterstand
De sectoren mobiliteit en energie staan op achterstand, stelt de werkgroep: de ‘transitie’ kan niet op tijd gerealiseerd worden doordat er bijvoorbeeld onvoldoende elektrische auto’s ingevoerd kunnen worden en het stroomnet niet snel genoeg kan worden opgeschaald, waarbij de beperkte  stikstofruimte de energietransitie vertraagt (blz. 22). “Andere sectoren moeten dus al een extra inzet plegen om in totaal toch 55% reductie te halen” aldus de werkgroep (pag. 57).

Zowel de energiesector als de industrie en mobiliteit krijgen tijd én financiering om hun achterstand in te halen. De financiering daarvoor wordt direct verhaald op de burger via “nieuwe en aangescherpte belastingen”.

 • Mobiliteit mag via bijmenging van hernieuwbare brandstoffen langer over haar doelstellingen doen.
 • Goedkoop OV – wat toch een duurzame optie zou moeten zijn - wordt kritisch beschouwd door de werkgroep leden: dat zou maar onnodige kilometers uitlokken (blz. 58).
 • Schiphol mag zich weer verheugen op een uitzonderingspositie, want (blz. 63): “Een forse krimp leidt tot substantiële reductie van het verbindingennetwerk en aantasting van de economische meerwaarde van Schiphol”
 • Industrie moet geholpen en ondersteund worden met het oog op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. (blz 53)
 • Sterke sturing vanuit overheid welke vraag, welk aanbod van elektriciteit en op welke locatie.
 • Renewable Energy Acceleration locaties aanwijzen. Versnelde vergunningverlening (blz 27). 

‘Weglek’
Ook wordt voor deze sectoren meerdere malen benadrukt dat maatregelen niet moeten leiden tot ‘weglek’ van CO2 emissies naar andere EU-lidstaten of mondiale regio’s (doordat die landen de uit Nederland verdwenen productie gewoon overnemen).

Krimp!
Hoe anders is het oordeel van de werkgroep over de landbouw, en in het bijzonder de veehouderij. Alhoewel de Nederlandse landbouw het meest duurzame voedselsysteem wereldwijd heeft (rapport Nature Communications) op o.a. het gebied van voedselproductie, broeikasgasemissies, milieu, duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn, waterbehoud en gewassendiversiteit – gaat de werkgroep daar volstrekt aan voorbij. Voor de landbouw geldt geen enkel uitstel maar extra opgaves! Terwijl bekend is, dat innovaties in de veehouderij over een paar jaar de gewenste reductie van emissie oplevert, wordt daar niet op gewacht. Krimp van de veestapel is de enige optie! Vooral van varkens en koeien. Dat krimp van de duurzame veehouderij in Nederland direct zal leiden tot forse ‘weglek’ van emissies, doordat in andere landen een veel minder duurzame veehouderij zal worden opgezet, geldt niet als voorbehoud voor de Nederlandse veehouderij: krimpen zullen die. Direct.

Hoe zal de krimp van de veehouderij worden bereikt (tabel 3)?  

 • Doorzetten en uitbreiden van beëindigingsregelingen: waarbij de mate van (berekende) emissie en depositie van geen belang is: als boeren maar stoppen
 • Alle productierechten van stoppers worden doorgehaald
 • Afromen fosfaat- en productierechten bij verhandelen met tenminste 25%
 • Introduceren grondgebondenheid normering (indien eerdergenoemde opties leiden tot te lage realisatie)
 • Generiek korten wanneer de uittocht uit de sector niet wat opschiet.
 • Heffing/belasting bij aankoop kunstmest.
 • Emissierechtenstelsel
 • Emissieheffing, vlak of aan de marge
 • Vastleggen emissiegrenswaarden in regelgeving
 • Extra belastingen op zuivel en vlees
 • Koolstofcertificaten

Grondroof
Biedt opkoop ruimte voor de blijvende veehouders? Zal het meer mestplaatsingsruimte opleveren / minder druk op de mestmarkt? Nee. De visie op ‘landgebruik’ bepaalt dat, door opkoop beschikbaar gekomen hectares zullen worden toegewezen aan invulling van de bossenstrategie en de teelt van biobased bouwgewassen of natuur. Ze zullen aan de voedselproductie worden ontnomen.

40 cm onder het maaiveld
Andere - volgens de werkgroep door de landbouw veroorzaakte problemen - zijn verdroging, bodemdaling in het veenweide gebied en wateroverlast. Uitersten die met dezelfde methode bestreden worden: zowel het grondwater- als het slootwaterpeil worden opgehoogd naar 40cm onder het maaiveld… Een dergelijke logica bestaat alleen in Den Haag.

Want uit studies is gebleken dat ophoging van het waterpeil in het veenweidegebied leidt tot méér methaanuitstoot en het ophogen van het slootwaterpeil de bufferende werking in tijden van wateroverlast ernstig beperkt.

“Beprijzen en normeren”, zeggen de opstellers van het rapport. “De vervuiler betaalt”. En voor de vaststelling wie die “vervuiler” is, houden deze ambtenaren vast aan hun eigen onbewezen – en al lang  achterhaalde - aannames over de bijdrage van de agrarische sector aan de emissies – waarbij de al geleverde reductie van 65% door de landbouwsectoren totaal niet wordt benoemd.

Tot slot
Wat door de Formatiewerkgroep aan de nieuwe coalitie is voorgelegd is een rapport met ernstige tekortkomingen, onwetenschappelijke- en foute aannames, kennisleemtes en onacceptabele dwang!  

Onhaalbare doelen opleggen, is een schending van onze democratische grondrechten. Onbetaalbare doelen op de burgers verhalen via belastingverhogingen, is pervers en crimineel. Voor dit rapport bestaat volgens de DDB maar één bestemming: de papierversnipperaar.

Uit de samenstelling van dit volstrekt waardeloze (maar zeker gevaarlijke(!) i.v.m. daaruit mogelijk voortvloeiend beleid) rapport blijkt dat ondanks de verkiezingsuitslag, ambtenaren grote invloed proberen uit te oefenen op het toekomstige beleid.  Al deze lastenverzwaringen en vrijheidsbeperkingen komen oorspronkelijk uit de koker van ongekozen Brusselse ambtenaren en bestuurders. Zijn het gevolg van de Green Deal en programma’s als Fit for 55.  

Er is een manier om deze invloed van de ambtenarij te stoppen en dat is via de Europese Verkiezingen. Van 6 juni tot 9 juni mag iedere Europeaan zijn/haar stem uitbrengen. Met die stem kunt u zorgen dat er een einde komt aan deze ideologische politiek. Met uw stem kunt u partijen installeren die de burger en de boer wél op nummer 1 zetten. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we in juni 2024 een herhaling krijgen van maart en november 2023.

 Het DDB bestuur gaat haar visie en reactie op het rapport delen met Tweede Kamerleden. 

Namens het DDB bestuur,

Sieta van Keimpema

18 januari 2024


Downloads: Keuzewijzer Klimaat en Energie: Dictatuur van de ambtenarij!