Slagharen donderdag 1 februari 2024auteur: DDB

Melkveehouders in uiterst zorgelijke situatie – dringend beroep op minister Adema!

Dringend beroep op minister Adema!
Melkveehouders verkeren momenteel in een uiterst zorgelijke situatie als gevolg van nieuwe mestregels van de Europese Unie. Deze voorschriften leggen een aanmerkelijke druk op de boeren, aangezien zij sinds kort aanzienlijk minder dierlijke mest op hun land mogen gebruiken, terwijl het overschot aan mest een onoplosbaar probleem vormt. De Dutch Dairymen Board en andere belangenbehartigers doen een dringend beroep op minister Adema van Landbouw.

Europese mestregels
De gehele melkveesector in Nederland slaat alarm, aangezien de recent ingevoerde Europese mestregels ernstige problemen veroorzaken. Melkveehouders mogen nu zoveel minder dierlijke mest op hun land aanwenden, dat dit resulteert in een onbeheersbaar mestoverschot. In navolging hiervan eisen alle belangenorganisaties van melkveehouders en de Nederlandse Zuivel Organisatie onmiddellijke actie van minister Adema. Het is van het grootste belang dat hij in Brussel duidelijk maakt dat deze situatie onhoudbaar is. Er moet acuut worden ingegrepen om de rampzalige gevolgen van overhaaste Europese maatregelen te voorkomen, aangezien duizenden Nederlandse melkveebedrijven nu ernstig bedreigd worden.

Noodklok – DDB
De DDB luidde op dinsdag 30 januari al de noodklok via een persbericht: “DDB biedt oplossingen voor druk op de mestmarkt, uitrijperiode vervroegen, vergunning tijdelijke mestopslag en bufferstroken afschaffen”!  De situatie is kritiek en vereist snelle actie. Laten we een voorbeeld nemen aan de Fransen en Duitsers. Macron en Scholz oefenen druk uit op Brussel vanwege steeds beperkender regelgeving. Er moet iets gebeuren, en als het nodig is, begeleiden we Rutte en Adema naar Brussel om te laten zien dat het menens is." In de media verschenen direct een aantal artikelen, naar aanleiding van het persbericht van de DDB: Nieuwe Oogst, BoerenBusiness en Boerderij.nl

Minder dierlijke mest – hoge kosten
Het probleem ontstaat voornamelijk doordat boeren gedwongen worden om binnen een zeer kort tijdsbestek aanzienlijk minder dierlijke mest te gebruiken, volgens Europese wetgeving. Het teveel aan dierlijke mest moeten zij tegen hoge kosten afvoeren. Tegelijkertijd krijgen zij wel de mogelijkheid om meer fossiele industriële kunstmest te gebruiken. Daarnaast verplicht Europese regelgeving boeren om bepaalde gronden uit productie te nemen in plaats van bufferstroken waar geen mest op mag worden verspreid. De Nederlandse regering heeft tot op heden geen effectieve plannen gepresenteerd om deze problemen aan te pakken, wat de belangenorganisaties dwingt om Adema snel naar Brussel te sturen voor een snelle oplossing.

NZO
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ondersteunt de noodkreet van de boeren. De opeenstapeling van maatregelen waar melkveehouders mee te maken krijgen is te veel en gaat te snel. Dit gaat verder dan een transitie; het lijkt eerder op een revolutie. Boeren hebben tijd nodig om hun bedrijven aan te passen, aldus de brancheorganisatie van de zuivelindustrie. De NZO constateert dat het ministerie door gebrek aan regie niet in staat is geweest om werkbare regels op te stellen, wat de boeren nu voor het blok zet.

Ammoniakafname sinds 1990
De boeren hebben een praktisch uitvoerbaar plan dat tegelijkertijd de milieukwaliteit verbetert. Ze eisen directe opschorting van de maatregel om bufferstroken langs waterlopen in te stellen en pleiten voor een gelijke behandeling van kunstmest en dierlijke mest. Cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving tonen aan dat sinds 1990 de ammoniakemissie uit de landbouw met 65 procent is afgenomen, en het stikstof- en fosfaatoverschot in de landbouw respectievelijk met 50 en 85 procent zijn verminderd. Bovendien is de uit- en afspoeling van stikstof naar oppervlaktewater aanzienlijk verminderd. "Deze positieve resultaten tonen aan dat melkveehouders in staat zijn de milieueffecten sterk te verminderen."

Het bestuur van de Dutch Dairymen Board

01 februari 2024