donderdag 17 april 2014

MMO: Meer dan observatorium

Zonder uitzondering prezen de aanwezige stakeholders uit de zuivelsector de
opzet van het nieuwe Milk Market Observatory (MMO: melk markt
observatorium), dat gistermiddag door de Europese Commissaris voor landbouw,
Dacian Ciolos, werd gepresenteerd.
De European Milk Board (EMB) was als belangrijke stakeholder en belangenbehartiger uit de Europese
zuivelsector uitgenodigd en zal in de toekomst, zoals alle permanente leden van de MMO, twee vaste zetels in
het MMO bekleden.

DDB voorzitter Sieta van Keimpema, die als vice voorzitter van de EMB aanwezig was tijdens de ‘kick off
meeting’ van de MMO is zeer positief gestemd over de wijze waarop de Europese Commissie deze nieuwe
databank wil inrichten: “ Belangrijk is dat niet alleen data wordt verzameld over bijvoorbeeld prijzen, marges,
productie, voorraden en handel, maar dat van de permanente leden een analyse van deze cijfers wordt
verwacht met aanbevelingen, waarop de Europese Commissie handelend op zal kunnen treden”, aldus Van
Keimpema.
Vooral het feit, dat Commissaris Ciolos nadrukkelijk de mogelijkheid in de nieuwe GLB Verordening benoemde,
die hem in tijden van crisis in staat stelt over alle partijen heen (inclusief de Mededingingsautoriteit) op te
treden, waarbij hij dwingende maatregelen aan de lidstaten kan opleggen om het volume te beperken, geeft
aan dat de taakstelling van het MMO veel meer zal gaan inhouden dan een puur observatorium.
Commissaris Ciolos gaf aan, dat hij het MMO beschouwt als een economische raad, die de marktontwikkelingen
op de voet volgt met de doelstelling om crises te voorkomen door middel van besluitvorming. De Commissaris
noemde het van cruciaal belang, dat de economische realiteit door de stakeholders zal worden ingebracht, de
MMO is nadrukkelijk geen politiek forum.

Tijdens de vergadering werd aan de aanwezige stakeholders het functioneren en de inhoud van de MMO
gepresenteerd, waarna er ruime mogelijkheid was voor het uitwisselen van standpunten.
De EMB informeerde naar de mogelijkheid om de productiekosten voor de melkveehouders een vast onderdeel
te maken voor het beoordelen van de marktsituatie. Door de woordvoerder van DG Agri werd benadrukt, dat dit
uitdrukkelijk de bedoeling is.
De EMB zal de door haar uitgewerkte methode voor het actualiseren van de kostprijs voor een liter melk, ter
beschikking stellen aan de MMO. Inmiddels is deze methode voltooid voor Duitsland en Frankrijk terwijl eind
juni de methode voor Nederland klaar zal zijn. Daarmee zijn de kostenontwikkelingen voor de door de Europese
Commissie in de MMO aangemerkte belangrijkste zuivelproducerende landen, inzichtelijk.

In tegenstelling tot de reeds lang bestaande Advisory Group for Milk, waar traditionele boerenbonden door een
groot aantal zetels veel gewicht in de schaal leggen, zal binnen de MMO ieder permanent lid twee zetels kunnen
bekleden. Van Keimpema complimenteerde de Commissie met deze nieuwe aanpak, die de daadkracht en
besluitvorming naar aanleiding van de analyse van de ontwikkelingen op de zuivelmarkt, zeker ten goede zullen
komen.
Als datum voor de eerste werkvergadering staat 27 mei gepland.