vrijdag 25 september 2015

Verdeling geld EU steunpakket door Nederlandse overheid niet in overeenstemming met door EU commissie geformuleerde doelen

Als aasgieren streken ze neer op het geld, dat naar aanleiding van de demonstratie van duizenden voornamelijk EMB-melkveehouders, door de Europese Commissie ter beschikking is gesteld: LTO en de zuivelsector. En verdeelden ze het geld en passant en in klein comité met staatssecretaris Dijksma.

Niet zoals uitdrukkelijk geformuleerd, voor: (1) het aanpakken van de cashflow problemen waar boeren mee worden geconfronteerd, (2) het stabiliseren van de markten en (3) het aanpakken van de werking van de voedingsketen  (http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/223_en.htm ), maar aan “projectjes uit het babbelcircuit”, die met bovengenoemde doelstellingen geen enkele connectie hebben. 

Crisismanagement

Een regeling, die daar wel aan had kunnen bijdragen én waar uitdrukkelijk door de in Brussel aanwezige melkveehouders om werd gevraagd, is het implementeren van een crisismanagement instrument met een tijdelijke (vrijwillige) vermindering van het aanbod. Dat kan met het aan de Europese Commissie te betalen superheffinggeld volledig door de EU-melkveehouders zelf worden gefinancierd. En is een regeling, die de markt stabiliseert en verbetert, de cashflow problemen van de melkveehouders aanpakt en meer balans brengt in de werking van de krachten in de voedingsketen.  Een gemiste kans voor de Nederlandse melkveehouders, die moeten toekijken hoe met het voor hen bedoelde geld, wordt omgegaan.

Pronken met andermans veren

De 30 miljoen euro is niet het “resultaat van een stevige onderhandeling van de Nederlandse delegatie op de top in Luxemburg” maar is het resultaat van een verdeling naar rato van de melkproductie in het melkjaar 2014/2015. Van een individueel onderhandelingsresultaat per lidstaat is geen sprake.

Sowieso ontbreekt voor de Nederlandse melkveehouders in deze crisis een optimale inzet van de Nederlandse overheid en de staatssecretaris:  Nederland is de enige lidstaat, die het niet voor haar melkveehouders mogelijk maakt om in drie jaar de superheffing te betalen. Alle andere lidstaten hebben voor hun melkveehouders deze mogelijkheid, waartoe in een eerder stadium al door Europees Commissaris Phil Hogan werd besloten, ingevoerd.  

Dat levert voor Nederlandse melkveehouders een verdere ontwrichting op van het level playing field. Deze regeling had de grote financiële nood onder melkveehouders enigszins kunnen ontlasten.  

Dat onze staatssecretaris en zuivelsector bewust voor het tegendeel kozen, zegt meer dan alle niet-gemeende beweringen  “voor de bühne”.  

De DDB vindt de gang van zaken rondom de verdeling van het EU geld uit het steunpakket voor de boeren, ongepast en de sector onwaardig. Dat partijen, die na het uiten van de nodige minachting voor acties en actievoerende boeren, de resultaten van die acties - waar zij niet aan hebben bijgedragen - zonder inspraak van die actievoerende partijen menen  in het ‘old boy’s network’ te kunnen verdelen voor hun eigen babbelcircuit zijn ieder contact met hun achterban verloren.

Onze Nederlandse beleidsmakers valt onzorgvuldigheid te verwijten nu zij deze gelden hebben toegekend aan projectjes, die niet voldoen aan het gestelde door de EU Commissie.